Bevoegdheid brandveiligheid

De bevoegdheid voor de brandveiligheid in de voorzieningen is een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid, de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap.

  • De federale overheid is bevoegd voor de algemeen geldende basisnormen voor de brandveiligheid.
  • De gemeenschappen zijn bevoegd om specifieke brandveiligheidsnormen op te stellen in functie van de bestemming van het gebouw. In het beleidsdomein WVG worden specifieke normen voor voorzieningen binnen bepaalde sectoren toegepast. Het beantwoorden aan de algemene en specifieke normen is dan een onderdeel van de erkennings- of vergunningsvoorwaarden voor de voorzieningen. Via een attestering wordt bevestigd in welke mate de voorziening aan de brandveiligheidsnormen voldoet.
  • De gemeenten kunnen gemeentelijke verordeningen voor brandveiligheid uitvaardigen.

Nagaan of de huidige of toekomstige infrastructuur overeenstemt met de normen voor brandveiligheid betekent soms dat de inhoud van verschillende besluiten moet afgetoetst worden. Uit ervaring blijkt dat dit geen eenvoudige oefening is. Het is daarom sterk aan te raden om specialisten in deze materie bij het ontwerpproces te betrekken. 

Algemene normen - federale regelgeving

De gemeenschappelijke voorschriften voor brandveiligheid, voor alle categorieën van gebouwen ongeacht hun bestemming, worden bepaald in de federale basisnormen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 "Basisnormen brandpreventie". De basisnormen gelden voor alle nieuwe gebouwen en zijn niet van toepassing voor ‘bestaande’ gebouwen. In functie van de datum van indiening van de bouwaanvraag wordt een gebouw al dan niet als ‘bestaand’ beschouwd. Hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 26 mei 1995 en lage gebouwen waarvoor een bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 1998 worden beschouwd als ‘bestaande’ gebouwen.Daarnaast zijn voor de openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut en voor het personeel dat er tewerkgesteld zijn ook de bepalingen van de Codex over het Welzijn op het Werk en wat rest van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), van toepassing.

De basisteksten van de brandreglementering in het kader van de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen in Boek III, Titel 3. - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen van de Codex over het Welzijn op het Werk en de ARAB artikel 52 (KB van 10 mei 1968).

Specifieke normen - Vlaamse regelgeving

Voor volgende sectoren van WVG zijn specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing:

Voor de andere sectoren bestaat nog geen Vlaamse specifieke regelgeving voor brandveiligheid. Voor recente gebouwen kan de federale regelgeving van het KB basisnormen van toepassing zijn. Bij gebrek aan een regelgevend kader komt het inschatten en motiveren van de noodzaak aan bijzondere veiligheidsmaatregelen toe aan de brandweer. Meer info over adviesverlening door de hulpverleningszones van de brandweer.

Ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf

Meer info:

Lokale dienstencentra

Meer info:

Groepen van assistentiewoningen (serviceflats)

Meer info:

Kinderopvang: 

Gezins- en groepsopvang baby's en peuters

Meer info: toelichting bij de brandveiligheidsnormen voor groepsopvang (bijlage 1 van BVR 22/11/2013)

Buitenschoolse opvang

Ziekenhuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Vanaf 1/01/2019 gelden nieuwe specifieke normen voor de PVT. De regeling voorzien in het KB 10/07/1990 werd opgeheven en vervangen door de specifieke normen van het uitvoeringsbesluit van 7/01/2018 bij het overnamedecreet van 06/07/2018.

De specifieke normen zijn opgenomen in artikel 106 van het uitvoeringsbesluit:

 

Voor de andere sectoren gelden geen specifieke normen.