Bevoegdheid brandveiligheid

De bevoegdheid voor de brandveiligheid in de voorzieningen is een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid, de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap.

  • De federale overheid is bevoegd voor de algemeen geldende basisnormen voor de brandveiligheid.
  • De gemeenschappen zijn bevoegd om specifieke brandveiligheidsnormen op te stellen in functie van de bestemming van het gebouw. De gemeenschappen zijn ook bevoegd om normen voor brandveiligheid toepasselijk te verklaren in het kader van en erkennings- en subsidiëringsbeleid.
  • De gemeenten kunnen gemeentelijke verordeningen voor brandveiligheid uitvaardigen.

Nagaan of de huidige of toekomstige infrastructuur overeenstemt met de normen voor brandveiligheid betekent soms dat de inhoud van verschillende besluiten moet afgetoetst worden. Uit ervaring blijkt dat dit geen eenvoudige oefening is. Het is daarom sterk aan te raden om specialisten in deze materie bij het ontwerpproces te betrekken. 

Algemene normen - federale regelgeving

De gemeenschappelijke voorschriften voor brandveiligheid, voor alle categorieën van gebouwen ongeacht hun bestemming, worden bepaald in de federale basisnormen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 "Basisnormen brandpreventie". De basisnormen gelden voor alle nieuwe gebouwen en zijn niet van toepassing voor ‘bestaande’ gebouwen. In functie van de datum van indiening van de bouwaanvraag wordt een gebouw al dan niet als ‘bestaand’ beschouwd. Hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 26 mei 1995 en lage gebouwen waarvoor een bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 1998 worden beschouwd als ‘bestaande’ gebouwen.

Daarnaast zijn voor de openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut en voor het personeel dat er tewerkgesteld zijn ook de bepalingen van de Codex over het Welzijn op het Werk en wat rest van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), van toepassing.

De basisteksten van de brandreglementering in het kader van de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen in Boek III, Titel 3. - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen van de Codex over het Welzijn op het Werk en de ARAB artikel 52 (KB van 10 mei 1968).

Specifieke normen - Vlaamse regelgeving

Naast de algemene normen gelden voor een aantal sectoren binnen het beleidsdomein WVG specifieke brandveiligheidsnormen. Deze specifieke brandveiligheidsnormen omvatten de normen voor voorzieningen binnen de bepaalde sector. Het beantwoorden aan de algemene en specifieke normen is een onderdeel van de erkennings- of vergunningsvoorwaarden voor deze voorzieningen. Via een attestering wordt bevestigd in welke mate de voorziening aan de brandveiligheidsnormen voldoet.

Ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf

Lokale dienstencentra

Groepen van assistentiewoningen (serviceflats)

Kinderopvang: 

Gezins- en groepsopvang baby's en peuters

Buitenschoolse opvang

Ziekenhuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Voor de andere sectoren gelden geen specifieke normen.

Technische commissie brandveiligheid