Modaliteiten geldig voor alle vormen van waarborgaanvraag

Stap 1: aanvraag principieel akkoord waarborg (nà PA subsidies)

De aanvraag principieel akkoord voor de waarborg (stap 1) gebeurt nadat u het principieel akkoord voor de VIPA-investeringssubsidies hebt gekregen. Het principieel akkoord voor de waarborg geeft het maximumbedrag waarbinnen leningen kunnen worden gewaarborgd. U kan naar dit principieel akkoord verwijzen bij de aanbesteding van de financiering. De overheidsgarantie zal uw kansen op een geschikte financiering en een voordelige intrestvoet verhogen.

Stap 2: aanvraag waarborg (na gunning financiering)

De aanvraag voor de waarborg (stap 2) gebeurt na gunning van de financiering, waarbij het VIPA voor waarborg mee ondertekent.

Alternatieve faciliteringswaarborg: kenmerken

100% dekking

Deze investeringswaarborg biedt 100% dekking van het effectief uitstaande kapitaalsaldo en de vervallen intresten, met uitzondering van de moratoire intresten en de intercalaire intresten. Het maximumbedrag aan effectief uitstaande kapitaalsaldo is gelijk aan de maximale subsidiabele kostprijs van het project vermenigvuldigd met:

 • 85% voor klassieke leningen (meest voorkomend bij woonzorgcentra)
  Voor het onderscheid tussen een alternatieve en een klassieke lening wordt een grensbedrag bepaald op 75% van de subsidiabele kostprijs. Als het grensbedrag van de waarborg minder dan 50 miljoen euro bedraagt kan u enkel gebruik maken van een klassieke lening. Het gewaarborgde bedrag van de klassieke lening bedraagt 85% van de subsidiabele kostprijs.
  Een klassieke lening is een lening met een regelmatig aflossingsschema zonder verhandelbare schuldbewijzen. Niet alleen leningen van banken komen hiervoor in
  aanmerking. U kan nu ook putten uit een exhaustieve lijst van andere financiers zoals verzekeraars en pensioenfondsen. Om zo gunstig mogelijke financieringsmodaliteiten te kunnen bedingen, kan u in uw aanbesteding ook best kenbaar maken dat ook deze financiers in aanmerking komen voor de gewaarborgde lening.
   
 • 75% voor alternatieve leningen (minder voorkomend bij woonzorgcentra)
  Voor het onderscheid tussen een alternatieve en een klassieke lening wordt een grensbedrag bepaald op 75% van de subsidiabele kostprijs. Indien het grensbedrag van de waarborg 50 miljoen euro of meer bedraagt kan u ook kiezen (geen verplichting) voor de alternatieve lening. Het gewaarborgde bedrag van de klassieke lening bedraagt 75% van de subsidiabele kostprijs. Gezien de grootte van het grensbedrag komen in de praktijk enkel ziekenhuizen in aanmerking voor een alternatieve lening. 
  Een alternatieve lening kent een onregelmatig aflossingsschema en/of verhandelbare schuldbewijzen. Onder dit regime kan u een obligatie uitschrijven (= verhandelbaar schuldbewijs) en/of leningen aangaan met bv. terugbetaling van het integrale kapitaal op eindvervaldag. Een financier van een alternatieve lening kan elke rechtspersoon zijn die geen ongeoorloofde verwantschapsband heeft met de aanvrager.
   

De maximale subsidiabele kostprijs van het project bedraagt (behoudens uitzonderingen voor de ziekenhuizen) 10/6e van het totale subsidiebedrag dat wordt berekend en vastgesteld op de datum van het bevel tot aanvang van de werken of van het plaatsen van de bestelling, naargelang van de aard van de investering.

Berekening waarborgbijdrage op basis van gemiddeld uitstaand bedrag

Bij uitwinning zal dus voortaan 100% worden uitbetaald. De berekening van de waarborgbijdrage gebeurt dan ook op basis van het gemiddeld uitstaand bedrag. Voor meer informatie over de berekening van de waarborgbijdrage: (uitlegsimulatietabel)

Looptijd 30 jaar

De looptijd van de lening is voortaan niet meer opgesplitst per projectfase, maar bedraagt maximaal 30 jaar.

Nieuwe financiers

Naast de banken biedt de nieuwe faciliteringswaarborg de mogelijkheden dat aanvragers leningen aangaan bij andere financiers (verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, ...).

Overzicht verschillen alternatieve faciliteringswaarborg en alternatieve waarborg.