Een gebundeld overzicht van de verschillende acties in elk stadium van het infrastructuurforfait vindt u in dit stappenplan.

BELANGRIJK:
Vanaf 1 januari 2020 heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid de beslissingsverantwoordelijkheid over de infrastructuursubsidiëring voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf
.
Deze rubriek op de VIPA-website wordt nog een tijdje behouden, maar vanaf 1 januari 2020 niet meer geactualiseerd. Vanaf deze datum kunt u voor de meest actuele informatie terecht op:

1. Toelichting infrastructuurforfait

De Vlaamse Regering wil de verhoging van de dagprijs van een kamer in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf na een infrastructuurinvestering beperken door aan de bewoner een korting van 5 euro (gezondheidsindex december 2017) per dag toe te kennen.

Het infrastructuurforfait wordt betaald aan de voorziening die de korting zichtbaar op de factuur doorrekent ten voordele van de bewoner. De infrastructuurforfaits worden vanaf 2018 door VIPA betaald, op langere termijn zal het worden toegevoegd aan het toekomstig financieringsconcept van de Vlaamse Sociale Bescherming voor de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Bij vragen kan u steeds contact opnemen via infrastructuurforfait@vlaanderen.be.

Een aanvraag gebeurt als reactie op oproepen. Deze oproepen worden jaarlijks georganiseerd waarop gedurende een bepaald tijdsbestek kan worden gereageerd. De huidige oproep loopt tot 15 juni 2019.

Bij elke oproep ontvangt elk woonzorgcentrum en/of centrum voor kortverblijf een e-mail met daarin een gepersonaliseerd aanvraagformulier voor het infrastructuurforfait. Als u die mail niet heeft ontvangen (en een beroep wil doen op het forfait), kan u een e-mail sturen naar infrastructuurforfait_vipa@wvg.vlaanderen.be met vermelding van het dossiernummer van het woonzorgcentrum en/of centrum voor kortverblijf.

BELANGRIJK:
Als u van plan bent op de oproep van 2019 te reageren, controleer of u bij de vorige oproepen een mail hebt ontvangen (bij de vierde oproep is er een mail omstreeks 14 februari 2019 vertrokken). Wij passen dan ons mailingbestand aan.

Wanneer komt uw project in aanmerking voor het infrastructuurforfait?

De instap in het nieuwe subsidiëringssysteem gebeurt na een infrastructuurinvestering volgens onderstaande voorwaarden en modaliteiten (besluit artikel 3):

 • Elke initiatiefnemer kiest vrij of hij al dan niet het infrastructuurforfait aanvraagt.
 • Het infrastructuurforfait wordt toegekend voor onbepaalde duur, zolang de woongelegenheden blijven voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.
 • Er werd een voorafgaande vergunning van het Agentschap Zorg en Gezondheid verleend én desgevallend moeten nieuwe woongelegenheden in de erkenningskalender zijn opgenomen.
 • De woongelegenheden zijn ten vroegste vanaf 1/1/2016 opnieuw voorlopig erkend na een investering.
 • Er is een omgevingsvergunning nodig voor de investering. Wanneer voor de werken geen omgevingsvergunning (art. 3, 2e lid) nodig is, moet uit de aanvraag tot voorafgaande vergunning blijken dat de verbouwingswerken nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden vermeld in het artikel 47/1 t.e.m. 47/4 van bijlage XII (= de nieuwe infrastructuurvoorwaarden sinds 1/1/2017) als het bevel van aanvang van de werken ten vroegste op 1 januari 2017 werd gegeven. Werd het bevel van aanvang van de werken gegeven ten laatste op 31 december 2016 dan moet uit de aanvraag tot voorafgaande vergunning blijken dat de verbouwingswerken nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 47 of artikel 47/1/ t.e.m. 47/3 van bijlage XII. Gezien artikel 47 op zich dan ook volstaat, volstaan dan de oude voorwaarden. In artikel 3, 2e lid worden nog twee uitzonderingen verduidelijkt in het geval een erkende assistentiewoning of een centrum voor herstelverblijf wordt herbestemd naar een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf;
 • De maximaal te verkrijgen subsidie van 5 euro (gezondheidsindex 12/2017) wordt zichtbaar in mindering gebracht op de maandelijkse factuur van de bewoner.
 • Voor de woongelegenheden werden geen infrastructuursubsidies ontvangen in de 25 jaar vóór de nieuwe ingebruikname. Er wordt gekeken naar de datum van ingebruikname. Deze periode van 25 jaar is niet van toepassing als het werken voor brandveiligheid betrof, als de VIPA-subsidies werden terugbetaald of als er een afwijking werd verkregen van de minister.
 • Een vrije bepaling van de dagprijs is niet mogelijk. De dagprijs moet worden aangevraagd en goedgekeurd via een prijzenformulier voor het infrastructuurforfait door het Agentschap Zorg en Gezondheid, uiterlijk 4 maanden voor de effectieve ingebruikname van de woongelegenheden (art. 3, 7°). De voorzieningen die eerder een vrije dagprijs hadden (art. 8), hebben de overgangsmogelijkheid om een dagprijs aan te vragen die moet worden toegepast vanaf de betaling van het infrastructuurforfait.
 • Voor de berekening van het infrastructuurforfait zal voor het woonzorgcentrum worden rekening gehouden met de bezettingsgraad. Zolang de bezettingsgegevens voor het woonzorgcentrum op het niveau van het erkenningsnummer niet beschikbaar zijn, wordt de gemiddelde bezettingsgraad van de sector toegepast. Wanneer de gegevens wel gekend zijn, wordt de gemiddelde bezettingsgraad van het erkenningsnummer toegepast. Als deze bezettingsgraad hoger is dan de gemiddelde sectorale bezettingsgraad dan wordt het volledige infrastructuurforfait betaald. Generiek wordt ervan uitgegaan dat de eerste 2 jaar nog geen individuele bezettingsgraad is gekend. Dit geldt dus ook voor vervangingscapaciteit (alhoewel in dit geval ook reeds bezettingscijfers gekend zijn). Volgens artikel 4, §3 geldt de periode van 2 jaar vanaf de datum van de laatste voorlopige erkenning.
  De toepassing van de bezettingsgraad staat toegelicht in artikel 4. Voor de berekening van het infrastructuurforfait voor een centrum voor kortverblijf wordt geen bezettingsgraad toegepast en krijgt u steeds 100%.

Een aanvraag voor het infrastructuurforfait indienen

Om het infrastructuurforfait te kunnen bekomen, moeten er 2 administratieve stappen genomen worden:

 • Mededeling van de geplande ingebruikname naar aanleiding van een oproep van de minister;
 • Prijsaanvraag uiterlijk 4 maand vóór de ingebruikname.

Oproep van de minister

U wenst op een oproep te reageren?

Momenteel loopt de vierde oproep tot 15 juni 2019. Hierna zullen nog elk jaar oproepen volgen. De exacte timing zal ook op onze website worden gepubliceerd bij "In de kijker".

Voor de vroegere VIPA-projecten was het tijdskader voor de planning van ingebruiknames onbeperkt in de tijd (in zoverre die voorkwamen op de erkenningskalender).  

Voor de andere projecten was het tijdskader bij de laatste oproep beperkt tot 31/12/2021. Bij volgende oproepen zal het tijdskader voor ingebruikname verder worden uitgebreid: ook ingebruiknames na 2021  kunnen dan ingediend worden op voorwaarde dat in geval van een uitbreiding deze ingeschreven zijn in een erkenningskalender. Ook voor de projecten die sinds 1 januari 2016 werden in gebruik genomen, maar waarvoor er nog geen aanvraag voor het infrastructuurforfait tijdens een eerdere oproep werd ingediend, kan dan een aanvraag ingediend worden. Het is echter aangewezen om de aanvraag voor het forfait op zijn minst 1 jaar voor de ingebruikname in te dienen om de budgettaire planning optimaal te laten verlopen.

Bij de derde oproep werd er al op gewezen dat de opgave van ingebruiknames in 2019 niet mag worden uitgesteld tot de vierde oproep. Vanaf volgende oproepen vanaf 2019 zullen de subsidies voor de eerste keer maar toegekend worden ten vroegste vanaf 1 januari volgend op de beslissing van de leidend ambtenaar van het VIPA. Wie dus voor ingebruikname in 2019 of voorgaande jaren reageert op de oproep van 2019, zal dus pas ten vroegste vanaf 2020 kunnen rekenen op het infrastructuurforfait. Zo liggen de budgetten voor 2019 immers reeds vast en kunnen geen bijkomende forfaits voor 2019 worden toegekend.
Deze regel geldt pas vanaf 2019. Wie bij de derde oproep nog voor ingebruiknames in 2018 of voorgaande jaren heeft gereageerd, zal in de regel pas een infrastructuurforfait krijgen toegekend ten vroegste 4 maand na de prijsaanvraag. Artikel 3 van het besluit voor het infrastructuurforfait bepaalt immers dat uiterlijk 4 maand vóór de toekenning van het forfait een prijsaanvraag wordt ingediend. Omgekeerd kan dus pas ten vroegste 4 maand na de prijsaanvraag, het infrastructuurforfait worden toegekend.

BELANGRIJK:
Als u op een oproep wenst in te tekenen, controleert u best of u bij vorige oproepen een mail heeft ontvangen (bv. vierde oproep vertrok rond 14 februari 2019). Als dit niet het geval is, gelieve ons dan een mail te sturen met de actuele contactgegevens zodat we onze mailinglijst kunnen aanpassen.

U heeft op een oproep gereageerd: wat nu?
De volgende stap bestaat uit een prijsaanvraag. Belangrijk is om in tussentijd de timing van de werken strikt op te volgen. Indien de geplande ingebruikname niet wordt gehaald, dient u tijdig in het kwartaal van ingebruikname uitstel aan te vragen. Dit uitstel staat los van het uitstel bij Zorg en Gezondheid en dient dus afzonderlijk bij VIPA te worden aangevraagd. Meer informatie hierover vindt u in het stappenplan: "Uw aanvraag voor de oproep werd goedgekeurd, maar de ingebruikname loopt vertraging op".

Als uitstel niet meer mogelijk is, kan eventueel bij een volgende oproep de laattijdige ingebruikname worden herroepen. Gelieve in geval van laattijdigheid zeker steeds het VIPA te contacteren.

Prijsaanvraag bij Zorg en Gezondheid:

De concrete administratieve stappen en documenten vindt u onder: Informatie over prijzenformulier infrastructuurforfait

Het prijzenformulier infrastructuurforfait dient bij Zorg en Gezondheid te worden ingediend uiterlijk 4 maanden vóór de datum:

 • vanaf wanneer de infrastructuursubsidies zullen worden toegekend;
 • vanaf wanneer het maximaal te verkrijgen bedrag in mindering zal worden gebracht op de maandelijkse factuur van de bewoner.

BELANGRIJK:

 • vanaf de oproep van 2019 wordt bij respons op oproep in het jaar van ingebruikname zelf, het forfait maar toegekend ten vroegste vanaf 1 januari volgend op het jaar van de oproep. Indien u dus toch nog op de oproep van 2019 voor ingebruiknames in 2019 reageert, zal ten vroegste vanaf 1 januari 2020 het forfait kunnen worden ingediend. U dient dan ook wel uiterlijk in september de prijsaanvraag in te dienen.
 • het besluit laat toe dat u ook met betrekking tot ingebruiknames in voorgaande jaren nog aanvragen voor het infrastructuurforfait kan indienen. Alhoewel er misschien hiervoor reeds een gewone prijsaanvraag werd ingediend, dient toch nog een prijsaanvraag voor het infrastructuurforfait te worden ingediend. Pas wanneer deze prijsaanvraag werd goedgekeurd en betekend aan de aanvrager, kan die het infrastructuurforfait in mindering brengen op de dagprijs en het forfait ontvangen van de Vlaamse overheid.
  Voorbeeld: een voorziening werd in gebruik genomen in 2016 en heeft toen geen infrastructuurforfait aangevraagd. In 2018 wordt zij overgenomen door een andere rechtspersoon die het infrastructuurforfait heeft aangevraagd en daartoe heeft gereageerd op de derde oproep. Zij dient een nieuwe prijsaanvraag onder het infrastructuurforfait in. Na ontvangst van het besluit van de administrateur-generaal met betrekking tot de dagprijs, past zij vanaf 1 november de prijs na aftrek van het infrastructuurforfait toe. Ten vroegste vanaf die datum ontvangt zij dan het infrastructuurforfait;
 • Bij gefaseerde ingebruiknames is het steeds van belang dat er 365 kalenderdagen zijn verstreken tussen 2 prijsaanvragen. Indien vragen, kan u hiervoor afstemmen met VIPA.

2. Regelgeving

3. Toelichting invullen documenten

Bijlage verklaringen.

4. Informatie over prijzenformulier infrastructuurforfait

Voor de prijsaanvraag kan u gebruik maken van het formulier vermeld op de website van Zorg en Gezondheid. Meer informatie over de prijswijzigingen en aanvragen in het algemeen vindt u terug op de overzichtspagina. Informatie specifiek over het infrastructuurforfait in combinatie met een prijsaanvraag vindt u hier terug. Gelieve rekening te houden met volgende aandachtspunten:

 1. De prijzenformulieren moeten gericht worden aan prijzen@zorg-en-gezondheid.be, met infrastructuurforfait_VIPA@wvg.vlaanderen.be in CC
 2. We wijzen erop dat we vanuit VIPA voor het prijzenformulier enkel kunnen antwoorden op vragen in verband met rubriek 4. Voor vragen in verband met de procedure van dagprijsverhoging (waaronder fasering), contacteert u best Zorg en Gezondheid.
 3. Ter informatie vindt u ook een presentatie met algemene informatie over de verschillende prijsaanvragen, alsook de specifieke informatie met betrekking tot het prijzenformulier voor het infrastructuurforfait vanaf slide 26.

5. CORONA-compensatie

Hier vindt u meer info over de CORONA-compensatie voor residentiële WVG-voorzieningen.