Naast de financiële ondersteuningsmogelijkheden die het VIPA biedt m.b.t. energiebesparende maatregelen, vindt u hieronder nog andere mogelijkheden die u hierin ondersteunen.
Onderstaande info dateert van juni 2023. Wij houden deze zo actueel mogelijk. De meest actuele info vindt u steeds bij de link onder 'Meer info' van elke rubriek.

VLAANDEREN

BRUSSEL

VLAANDEREN

MijnVerbouwPremie 

 • Welke ingrepen?
  • Dakisolatie
  • Buitenmuurisolatie
  • Vloerisolatie
  • Beglazing
  • Buitenschrijnwerk
  • Zonneboiler
  • Warmtepomp
  • Warmtepompboiler 
 • Voor investeerders van renovatiewerken 
 • Meer info online 

MijnVerbouwLening 

 • Welke investeringen?
  • Dezelfde investeringen als MijnVerbouwPremie 
 • Wie?
  • Niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen
  • Gebouwen met zakelijk recht én in eigen gebruik 
 • Voorwaarden
  • Max. 60.000 euro
  • Max. afbetalingstermijn van 25 jaar
  • Renteloze lening zolang wettelijke rente onder 3% blijft. Indien wettelijke rente op jaarbasis hoger dan 3% is, geldt voor de MijnVerbouwLening een korting van 3% op de wettelijke rentevoet.
 • Meer info online of via Energiehuis in je Buurt

Premies via Fluvius 

 • Welke ingrepen?
  • Zonnepanelen
   • Nieuwe installaties met omvormervermogen ≤ 10 kVA 
   • Maximum 750 euro
  • Relighting
   • Gebouwen met bouwjaar voor 2006 
   • Maximum 20.000 euro
  • Sturing elektrische warmte
   • Tot en met 31/12/2024 
   • 50% van factuurbedrag, maximum 400 euro
  • Asbestverwijdering niet-verwarmde gebouwen met plaatsing PV
   • Maximum 50% van kost asbestverwijdering en –afvoer 
 • Voor investeerders van renovatiewerken 
 • Meer info via Fluvius, bij 'Premies voor ondernemingen' 

Premie na energieaudit (VEKA/Elia)

Ecologiepremie+ (VLAIO)

 • Limitatieve technologieënlijst
  • Absorptiekoeling o.b.v. restwarmte
  • Laadstations
  • Intelligent daglichtsysteem
  • Aansluiting warmtenet
  •  … 
 • Wie?
  • Natuurlijke personen die koopman zijn of zelfstandig beroep uitoefenen
  • Handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid (art. 2 Wetboek Venn.)
  • Burgerlijke vennootschappen met handelsvorm
  • Economische samenwerkingsverbanden
  • NIET voor ondernemingen met overheidsaandeel ≥ 50% 
 • Bedrag
  • Afhankelijk van aard investering, ecoklasse en grootte onderneming
  • 15% tot 55% van de ecologische meerkost van de investeringen
  • Max. 1.000.000 euro 
 • Meer info via VLAIO 

GREEN investeringssteun 

 • Voorwaarden
  • Technologie komt niet in aanmerking voor Ecologiepremie+
  • Niet combineerbaar met andere overheidssteun 
 • Wie?
  • Toepassingsgebied Ecologiepremie+ aangevuld met vzw’s met economische activiteit 
 • Bedrag
  • Afhankelijk van ecoklasse en grootte onderneming
  • 20% tot 40% van de ecologische meerkost van de investeringen
  • Max. 1.000.000 euro 
 • Meer info via VLAIO 

Korting onroerende voorheffing 

 • Voorwaarden omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1-1-2023
  • Alle EPB-eisen moeten behaald worden
  • Enkel voor herbouw of ingrijpende energetische renovatie
  • NIET meer voor nieuwbouw 
Maximaal E-peil bij (gedeeltelijke) herbouw Maximaal E-peil na ingrijpende energetische renovatie (IER) Vermindering Duur van de vermindering
E20 n.v.t. geen vermindering van 50% bij IER 50% 5 jaar
E10 E60 100% 5 jaar
 • Automatische toekenning op aanslagbiljet 
 • Meer info online 

Verhoogde investeringsaftrek van belastbare winst

 • Lijst van investeringen gericht op:
  • Beperking van energieverliezen in gebouwen
  • Beperking van energieverliezen in apparaten, leidingen, kanalen
  • Beperking van ventilatieverliezen → Terugwinning van afvalwarmte
  • WKK
  • Verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings- en verlichtingsapparatuur
  • Gebruik van biomassa en afvalstoffen
  • Hernieuwbare energieproductie
  • … 
 • Wie?
  • Natuurlijke personen die winsten ontvangen uit industriële-, commerciële- of landbouwactiviteit (onderworpen aan personenbelasting)
  • Belastingplichtigen onderworpen aan vennootschapsbelasting
  • Beoefenaars vrije beroepen 
 • Bedrag
  • Verhoogde aftrek van 13,5% (aanslagjaar 2023) 
 • Meer info en aanvraag online 

Call groene warmte 

 • Voor investeerders in nieuwe nuttige-groenewarmte-installaties, restwarmte of warmtenetten 
 • Voorwaarden:
  • Werken nog niet aangevangen voor indiening aanvraag
  • Project komt niet in aanmerking voor Ecologiepremie+ of GREEN-subsidie 
 • Bedrag:
  • Aanvraag-% zelf voor te stellen
  • Max. 30% tot 65%
  • Afhankelijk van type aanvrager en soort investering  
 • Beoordeling o.b.v. kostenefficiëntie en CO2 -reductie:
  • 10% laagst gerangschikten komen niet in aanmerking 
 • Volgende call: 12/09/23 t.e.m. 25/09/23
 • Meer info online 

EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten

BRUSSEL

Op de website van Bruxeo staat een overzicht van de financieringsmogelijkheden voor Brusselse social profit organisaties. De belangrijkste zijn:

Renolution premies van Leefmilieu Brussel

Voor wie?

 • Iedereen! Particulieren, non-profit organisaties (vzw’s), publieke/private bedrijven, scholen, gemeenten, OCMW’s, Vlaamse Gemeenschap, …

Voorwaarden:

 • Alle gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Gebouw ouder dan 10 jaar x
 • Werken uitgevoerd door een erkende aannemer

Bedrag:

 • Afhankelijk van de categorie van de aanvrager: I, II of III
 • Social profit ondernemingen behoren tot categorie I of II. De indeling gebeurt volgens de NACE-codes. Het is belangrijk om na te gaan in welke categorie u zich bevindt, want de bedragen van de premies zijn aantrekkelijker voor de aanvrager in categorie II. Voor een lijst

Meer info:

Groenestroomcertificaten

Meer info:

Projectoproep 'Verduurzaming van welzijns-, gezondheids- en gezinsinfrastructuren'

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil er mee voor zorgen dat Nederlandstalige organisaties in welzijn, gezondheid en gezin in Brussel hun infrastructuur ecologisch duurzamer kunnen maken, hun energiegebruik verminderen of investeren in hernieuwbare energie. Hiermee komen er meer werkingsmiddelen vrij voor de dagelijkse werking, zorg en hulpverlening naar Brusselaars. 

Om organisaties hierbij te ondersteunen schreef de VGC de projectoproep ‘‘Verduurzaming van welzijns-, gezondheids- en gezinsinfrastructuren’ uit. 

Bedrag? Maximaal 150.000 EUR. 

Duur van de projectoproep: tot 31 december 2024. 

Hoe aanvragen? Via het e-loket https://subsidies.vgc.be/

Lees zeker de VGC- projectoproep voor nadere informatie en voorwaarden: Projectoproep verduurzaming in welzijns-, gezondheids- en gezinsvoorzieningen (vgc.be) 

Subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor investeringsprojecten

De VGC wil initiatiefnemers subsidiëren voor investeringen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie rond Welzijn, Gezondheid en Gezin zoals opgenomen in het meerjarenplan. Dit subsidiekader is toepasselijk op initiatiefnemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een aanbod naar Brusselaars dat tot het bevoegdheidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin van de VGC behoort.  

De subsidies beogen minstens één van volgende doelstellingen:

1) de werking kwaliteitsvoller, duurzamer, toegankelijker, en/of veiliger te organiseren; 
2) de capaciteit van de werking uit te breiden; 
3) een erkenning te behouden of te verwerven; 
4) het aanbod te innoveren.  

Eén van de toewijzingsprincipes is 'ecologische duurzaamheid en energie-efficiëntie'.

Meer informatie vindt op de website van van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.