Voor wie is de tussenkomst in de gestegen energiekost?

De tussenkomst is voor alle residentiële en niet-residentiële voorzieningen uit de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Welke energiekosten komen in aanmerking?

De subsidie is forfaitair voor de verhoogde energiekosten in 2022.

Hoe moet u de kosten verantwoorden?

Dubbele subsidiëring is uitgesloten. Indien u al van een andere instantie van de Vlaamse overheid een tussenkomst in de verhoogde energiekost heeft bekomen, dan dient u te kiezen aan welke subsidie u verzaakt.
De verzaking aan deze subsidie gebeurt tegen uiterlijk 30/06/2023.

Verder houdt u de verantwoordingsstukken met betrekking tot de gemaakte energiekosten ter beschikking voor een eventuele controle.

Hoe kunt u de tegemoetkoming bekomen?

De vergoeding wordt automatisch uitbetaald.
Dit gebeurt door het VIPA, behalve voor volgende voorzieningen:

 • Residentiële voorzieningen:
  • Woonzorgcentra en centra voor Kortverblijf: Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
  • Personen met een handicap: VAPH
 • Niet-residentiële voorzieningen:
  • Centra voor dagverzorging: Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
  • Organisatoren kinder- en kleuteropvang: Agentschap Opgroeien
  • Personen met een handicap: VAPH

Waar vindt u meer informatie over de betaling en de berekeningswijze?

Voor de betalingen van het VIPA, wordt de tegemoetkoming herkend via de betaalreferentie.

Voorbeeld: 1-ENER22-CDO-200604

 • Eerste cijfer is een volgnummer
 • Tussen 1e en 2e gedachtestreepje staat “ENER22”: tussenkomst voor energiekost in 2022
 • Tussen het 2e en 3e gedachtestreepje staat “CDO”: de afkorting van de zorgvorm. In dit geval “centrum voor dagopvang”. Een overzicht van de afkortingen vindt u hieronder onder overzicht afkortingen.
 • Het laatste cijfer is het HCO-nummer

Via deze referentie kan u het door VIPA uitbetaalde bedrag opzoeken in de excellijst: energiekost_overzicht.xlsx.

Dit bedrag is gebaseerd op de eenheden, geregistreerd op 1/7/2022. Voor meer informatie over de bepaling van de eenheden, kan u terecht bij uw functioneel bevoegd agentschap. Contacteer dus uw functioneel bevoegde agentschap voor verdere vragen over de berekening.

Waar vindt u de regelgeving?

Overzicht afkortingen voor de zorgvormen die door het VIPA worden betaald:

Afkorting Voorzieningstype
ARM Armoedeprojecten
CDO Centra voor dagopvang
CVH Centra voor herstelverblijf
CKG Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
CGG Centra voor geestelijke gezondheidszorg
CB Consultatiebureau's
MWZ Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
JHAMBU Jeugdhulp - ambulant
JHRES Jeugdhulp - residentieel
ECK Expertisecentrum kraamzorg
HK Huizen van het kind
IBW Initiatieven beschut wonen
IT Inloopteams
KO KOALA'S
LDC Lokale dienstencentra
OO Opvoedingsondersteuning
REVAAMBU Niet-residentieel deel revalidatievoorzieningen
OW Opvoedingswinkels
AMBSK Organisatoren ambulant aanbod schoolgaande kinderen
GAMS Organisatoren gezinsondersteunend aanbod genitale verminking en gedwongen huwelijken
GA Organisatoren groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met ondersteuningsbehoeften
MA Organisatoren mobiel aanbod
MAT Organisatoren mobiel aanbod taal- en ontwikkelingsondersteuning
OKH Overkophuizen
PVT Psychiatrische verzorgingstehuizen
REVARES Revalidatievoorzieningen
RZ Revalidatieziekenhuizen
SOM Spel- en ontmoetingsinitiatieven
MZ Verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers
VKM Vertrouwenscentra kindermishandeling