Voor wie is de tussenkomst in de gestegen energiekost?

De tussenkomst is voor alle residentiële en niet-residentiële voorzieningen uit de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Welke energiekosten komen in aanmerking?

De subsidie is forfaitair voor de verhoogde energiekosten in 2023.

Hoe moet u de kosten verantwoorden?

Dubbele subsidiëring is uitgesloten. Indien u al van een andere instantie van de Vlaamse overheid een tussenkomst in de verhoogde energiekost heeft bekomen, dan dient u te kiezen aan welke subsidie u verzaakt.
De verzaking aan deze subsidie gebeurt tegen uiterlijk 15/11/2023 door melding aan hetzij de betalende entiteit (VIPA), hetzij het functionele agentschap (in het bijzonder voor Opgroeien). De uitbetaling aan de VAPH-voorzieningen gebeurt door het VAPH, waar u dan ook terecht kunt met uw vragen.

Verder houdt u de verantwoordingsstukken met betrekking tot de gemaakte energiekosten ter beschikking voor een eventuele controle.

Hoe kunt u de tegemoetkoming bekomen?

De vergoeding wordt automatisch uitbetaald aan de voorzieningen actief op 1 juli 2023.
Dit gebeurt door het VIPA, behalve voor de VAPH-voorzieningen die betaald worden door het VAPH.

Waar vindt u meer informatie over de betaling en de berekeningswijze?

Voor de betalingen van het VIPA, wordt de tegemoetkoming herkend via de betaalreferentie.

Voorbeeld: 1-ENER23-CDO-200604

  • Eerste cijfer is een volgnummer
  • Tussen 1e en 2e gedachtestreepje staat “ENER23”: tussenkomst voor energiekost in 2023
  • Tussen het 2e en 3e gedachtestreepje staat “CDO”: de afkorting van de zorgvorm. In dit geval “centrum voor dagopvang”. Een overzicht van de afkortingen vindt u hieronder onder overzicht afkortingen.
  • Het laatste cijfer is het HCO-nummer

Via deze referentie kunt u het door VIPA uitbetaalde bedrag opzoeken in de excellijst: energiekost_overzicht.xlsx
Dit bedrag is gebaseerd op de eenheden, geregistreerd op 1/1/2023. Voor meer informatie over de bepaling van de eenheden, kunt u terecht bij uw functioneel bevoegd agentschap. Contacteer dus uw functioneel bevoegde agentschap voor verdere vragen over de berekening.

Waar vindt u de regelgeving?

Overzicht afkortingen voor de zorgvormen die door het VIPA worden betaald:

Afkorting Voorzieningstype
AMBSK Ambulant aanbod schoolgaande kinderen
ARM Armoedeprojecten
CAW Centra voor algemeen welzijnswerk
CB Consultatiebureaus 
CDO Centra voor dagopvang
CDV Centra voor dagverzorging
CGG Centra voor geestelijke gezondheidszorg
CKGAMBU Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning: ambulant
CKGRES Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning: residentieel
CTO Centra voor teleonthaal
CVH Centra voor herstelverblijf
ECK Expertisecentra kraamzorg
GA Organisatoren groepsgericht aanbod gericht op gezinnen met kinderen of jongeren
GAMS Organisatoren gezinsondersteunend aanbod genitale verminking en gedwongen huwelijken
HAK Huisartsenkringen
HK Huizen van het kind
IBW Initiatieven beschut wonen
IT Inloopteams
JHAMBU Jeugdhulp - ambulant
JHRES Jeugdhulp - residentieel
KIOPV Organisatoren kinderopvang
KLOPV Organisatoren Kleuteropvang
KO KOALA'S
LDC Lokale dienstencentra
MA Organisatoren mobiel aanbod
MAT Organisatoren mobiel aanbod taal- en ontwikkelingsstimulering
MULT Multidisciplinaire begeleidingsequipes
MWZ Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
MZ Verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers
NFOO Niet-fysieke aanbod opvoedingsondersteuning
OKH OverKophuizen
OO Opvoedingsondersteuning
OW Opvoedingswinkels
PALL Palliatieve netwerken
PRE Partner preventie
PVT Psychiatrische verzorgingstehuizen
RAD Zorgraden
REVAAMBU Niet-residentieel deel revalidatievoorzieningen
REVARES Revalidatievoorzieningen
RZ Revalidatieziekenhuizen
SOM Spel- en ontmoetingsinitiatieven
VIVEL Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn
VKM Vertrouwenscentra kindermishandeling
WZC Woonzorgcentra (incl. Centra voor kortverblijf)