Waarover gaat dit?

In 2023-24 kunnen de welzijns- en zorgvoorzieningen voor klimaatmaatregelen een beroep doen op de renteloze energieleningen. Hiertoe staat in beide jaren telkens maximaal 50 miljoen euro ter beschikking of 100 miljoen euro in totaal.

Welke zijn de voorwaarden?

 • U beschikt voor de betrokken klimaatmaatregelen over een energieprestatiediagnose (energiescan/energieaudit). Er zijn 2 mogelijkheden:
  • U beschikte eerder nog niet over een energiescan:
   • De diagnose is sowieso gratis in zoverre u de maatregelen met terugverdientijd tot 5 jaar uitvoert. Voor de aanvraag van de energieprestatiediagnose kunt u op het Terra-platform terecht.
  • U heeft al eerder een energieprestatiediagnose aangevraagd:
 • U geeft voor de klimaatmaatregelen uit de energieprestatiediagnose op voor welk bedrag u een renteloze lening wenst:
  • Uitgesloten zijn de maatregelen op basis van fossiele brandstoffen.
  • Het te financieren bedrag zal door het VIPA berekend worden na aftrek van eventuele klimaatsubsidies en na verrekening van eventuele andere energieleningen.
  • U ondertekent dan een engagementsverklaring waarin o.m. is opgenomen: aanvraag van klimaatsubsidies waar mogelijk en een tijdige uitvoering van de werken. Meer details volgen nog bij de oproep.
 • Uw rechtspersoon kent geen financiële moeilijkheden.
 • De maatregelen met een gevraagde renteloze lening worden door het VIPA gebundeld (i.e. per HCO-nummer) in een financieringstoezegging:
  • Per financieringstoezegging worden de gemiddelde terugverdientijd (TVT) en de gemiddelde klimaatscore berekend. De weging gebeurt op basis van de investeringskost, bijgesteld volgens het effectieve bedrag van de renteloze energielening.
  • De gewogen gemiddelde looptijd van de financieringstoezegging bedraagt maximaal 10 jaar en geldt voor elke onderliggende lening.
  • Er is een minimum te financieren bedrag per financieringstoezegging van: 60.000 euro.
  • Er is geen absoluut maximumbedrag.

Aandachtspunt:
Bij de evaluatie van de respons, hebben de financieringstoezeggingen met een hogere klimaatscore voorrang op die met een lagere score. Ook mag de gemiddelde TVT van de gefinancierde maatregelen binnen de financieringstoezegging niet  hoger liggen dan 10 jaar.
De aanvrager kan zelf beslissen om voor bepaalde maatregelen een lagere of geen renteloze energielening aan te vragen, zodat maatregelen met een lange TVT of een beneden gemiddelde klimaatscore minder wegen op het gemiddeld voor de financieringstoezegging. Hierdoor kan een financieringstoezegging (als mix van klimaatmaatregelen met lange en korte TVT, uitstekende en mindere klimaatscores) dan eventueel toch worden verleend.

Voorbeeld:
Een aanvrager dient voor 3 klimaatmaatregelen een aanvraag voor een renteloze energielening in:

Aanvraag
  Investeringskost na aftrek klimaatsubsidie Renteloze energielening Klimaatscore TVT
Maatregel A 500.000 500.000 80 8
Maatregel B 250.000 250.000 70 12
Maatregel C 250.000 250.000 60 15
  Totaal/Gemiddelde 1.000.000 72,50 10,75

De gewogen gemiddelde TVT ligt hoger dan de toegelaten 10 jaar (10,75 jaar). De aanvrager besluit om voor maatregel C maar een renteloze energielening van 100.000 euro in plaats van 250.000 euro aan te vragen.

De aanvraag wordt dan:

Aanvraag
  Investeringskost na aftrek klimaatsubsidie Renteloze energielening Klimaatscore TVT
Maatregel A 500.000 500.000 80 8
Maatregel B 250.000 250.000 70 12
Maatregel C 250.000 100.000 60 15
  Totaal/Gemiddelde 850.000 74,71 10,00

Gezien de gemiddelde TVT wel binnen de 10 jaar blijft, stelt er zich geen probleem om deze 3 maatregelen mee te nemen voor een financiering. Er wordt dan ook een financieringstoezegging verleend voor een bedrag van 850.000 euro voor een looptijd van 10 jaar.

 • De investeringen worden pas uitgevoerd na het akkoord van het VIPA.

Zijn er specifieke selectiecriteria van toepassing?

Gezien er in 2023 en 2024 telkens 50 miljoen euro ter beschikking staat, zal er in ruime mate aan de vraag kunnen worden voldaan.

Indien de vraag toch het aanbod zou overstijgen, zal er rangschikking worden doorgevoerd op basis van een klimaatscore die volgens onderstaande formule wordt berekend:

De specifieke formule voor de weging van de aanvragen is terug te vinden in artikel 1 van het MB tot vaststelling van de formule:

 • [10 x (CO2-reductie/m2/0,020 ton; {jaar x m²}]+
 • [80 x ((CO2-reductie*levensduur/€subsidie)/0,30;{ton/€)]+
 • [10 x (CO2-reductie van het langetermijnpakket/CO2-reductiepotentieel)]

Legende:

 • CO2-reductie = CO2-reductie van het langetermijnproject, vermeld in uw energieprestatiediagnose;
 • CO2-reductie van het langetermijnpakket = CO2-reductie van alle langetermijnprojecten, waarvoor u binnen dezelfde oproep een aanvraag van een klimaatinvesteringssubsidie indient;
 • CO2-reductiepotentieel = het totale potentieel aan CO2-reducties in het gebouw, zoals vermeld in de energieprestatiediagnose;
 • Levensduur = levensduur van het langetermijnproject (in jaren), die voor maatregelen met betrekking tot installaties 15 jaar bedraagt.
 • Aanvragen met een hogere score krijgen voorrang op aanvragen met een lagere score. We verhogen deze score met 50 punten als de aanvraag:
  • een innovatieve energiebesparende maatregel bevat. Een energiebesparende maatregel is innovatief als hij gebruik maakt van een vernieuwende en weinig gebruikte technologie die een katalyserende rol kan spelen in de transitie naar een onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
  • aantoont dat het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft, ten laaste 6 maanden na de oplevering ervan zal voldoen aan de richtnormen met betrekking tot binnenmilieu.

Welke stappen dient u te ondernemen indien u hierop wilt ingaan?

 • U kunt alvast een energieprestatiediagnose (energiescan/energieaudit) aanvragen, maar u mag de werken zeker nog niet aanvatten.
 • De meest recente oproep start vanaf 22 april en sluit af op 4 juni 2024. Er volgen daarna zeker nog oproepmomenten.
 • Tijdens die oproep kan u voor elke klimaatmaatregel in de energieprestatiediagnose het bedrag aan renteloze energielening opgeven.
  • Aandachtspunt: Kijk goed na dat het btw-percentage correct is ingevuld in het Terra-platform.
 • Daarna zal het VIPA de gewenste renteloze energieleningen van de klimaatmaatregelen bundelen in een financieringstoezegging o.b.v. de terugverdientijd, waarvan het gewogen gemiddelde maximaal 10 jaar bedraagt. Als hierdoor klimaatmaatregelen niet kunnen meegenomen worden, zal er naar u teruggekoppeld worden. U kunt dan bepaalde klimaatmaatregelen vervangen door andere of ervoor opteren om voor bepaalde maatregelen een lagere renteloze lening op te vragen. Eventueel worden maatregelen geparkeerd voor een volgende oproep.
 • VIPA bundelt de maatregelen in financieringstoezeggingen per voorziening (i.e. per HCO-nummer) en bevestigt formeel de financieringstoezeggingen. U kunt dan de werken starten.
 • Op basis van de financieringstoezegging worden 1 of meerdere leningcontracten afgesloten.
 • Het geleende bedrag wordt opgenomen op basis van 1 of meerdere facturen. Dit wordt door het VIPA bepaald in functie van de bouwperiode. Voor maatregelen met een beperkte opleveringsduur (bv. zonnepanelen) zal 1 factuur volstaan.
 • De aflossingen zijn in de regel maandelijks en vangen normaal ook aan in de maand volgend op maand van de volledige geldopname. Indien de aflossing op een latere datum dient aan te vangen, dan kunt u dit ook opgeven in Terra.

Waar vind ik het regelgevend kader?

De modaliteiten worden verder toegelicht in de nota aan de Vlaamse Regering van 3 maart 2023.

Europese staatssteun:

In het kader van de staatssteunregels wordt ook het bruto-subsidie-equivalent of de totale toegekende staatssteun berekend.

Als de gederfde intrest op de renteloze energieleningen wordt beschouwd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dan wordt deze toegekend binnen de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

VIPA bepaalt volgens de vooraf bepaalde methodologie het intrestvoordeel per renteloze lening om zo tot het bruto-subsidie-equivalent te komen. Als uitgangspunt voor de intrest wordt de basisintrest genomen zoals bepaald door de EU. Deze wordt verhoogd met 100 basispunten (voor sectorspecifieke en illiquiditeitsrisico’s) conform het Publicatieblad C14/2008.

Hiertoe werd voor deze oproep op basis van de EU-regels een basisintrest genomen van 4,64%.

Voor de financieringstoezegging werd al afgetoetst dat dit BSE onder het plafond van de toelaatbare staatssteun blijft. U hoeft dit bijgevolg zelf niet te rapporteren of bij te houden.

Belangrijk aandachtspunt is wel dat bij een inbreuk op de staatssteunregels (in hoofdzaak bij een ongeoorloofde bestemmingswijziging, zoals in het leningscontract zal worden bepaald, het bruto-subsidie-equivalent pro rato temporis de gelopen looptijd van de leningsovereenkomst zal worden teruggevorderd.

Hoe voeg ik wijzigen toe aan maatregelen in een bestaande energieprestatiediagnose?

VIPA komt niet tussen in het toevoegen van nieuwe maatregelen aan een bestaande energieprestatiediagnose. Dit kan enkel als u zelf de kosten draagt via een update van uw energieprestatiediagnose. U legt de vraag dan voor aan het VIPA via mail naar klimaat.vipa@vlaanderen.be, waarna het VIPA met het VEB afstemt over de goedkeuring ervan. Als het VIPA de toevoeging van de nieuwe maatregel toelaat, zal het VEB u hiervoor een kostprijs bezorgen. Meer informatie over de voorwaarden vindt u hier terug.

Een vraag tot wijziging van een bestaande maatregel in de energieprestatiediagnose kan wel, maar legt u ook eerst voor aan het VIPA via mail naar klimaat.vipa@vlaanderen.be. Als het een wijziging van bestaande maatregelen, geeft u (per maatregel) volgende informatie mee in de mail aan VIPA:

 • Om welke maatregel gaat het?
  • Energieprestatiediagnosenummer (referentiecode energiescan/energieaudit)
  • Maatregelnummer
 • Is de aanpassing dringend (bv. in functie van een lopende oproep voor een renteloze energielening)?
 • Indien een dringende aanpassing gewenst is, dan dient er aangetoond dat de maatregel opgenomen is in een raamovereenkomst met het VEB of dat er minimaal 3 offertes zijn.
 • Indien offertes:
  • Welke offertes werden bekomen?
  • Welke offerte werd behouden?
  • Als de prijs van de (behouden) offerte(s) afwijkt van de prijs uit de origineel door het studiebureau voorgestelde maatregel in TERRA: 
   • Is er qua huidige uitwerking van de maatregel een andere scope gevraagd/voorzien, in vergelijking met de inhoud van de maatregel destijds voorgesteld door het studiebureau?(*)
   • Indien ja: Gelieve de (oorsprong van de) nieuwe scope goed te verduidelijken.

VIPA neemt uw vraag dan in overweging en zal vervolgens, indien van toepassing, aan het VEB de opdracht geven om het studiebureau dat destijds de energieprestatiediagnose heeft uitgevoerd de maatregel te laten wijzigen naar het nieuwe voorstel. Indien ook het studiebureau akkoord gaat met de voorgestelde wijziging(*), zal het studiebureau de maatregel vervolgens in TERRA aanpassen. Je hoeft hiervoor dus niet zelf in contact te treden met het studiebureau. Indien nodig neemt het studiebureau met u contact op.

(*) Het is belangrijk dat het studiebureau bevestigt dat het voorstel uit de offerte een goede energiezuinige oplossing is.

Waar vind ik de meest recente oproepbrief?

Derde oproepbrief renteloze energielening

Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in de rubriek 'Veelgestelde vragen'.