Als reactie op de verstoring van de mondiale energiemarkt als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne lanceerde de Europese Commissie het REPowerEU-plan. REPowerEU biedt financiële ondersteuning om:

 • Energie te besparen en de energie-efficiëntie te verbeteren;
 • De energievoorziening te diversifiëren;
 • De transitie naar schone energie te versnellen.

18 miljoen aan Europese REPowerEU-middelen hebben we over de periode van 2024-2025 ter beschikking. Met de REPowerEU-middelen kunt u subsidies krijgen voor PV-panelen (zonnepanelen), aanpassing van uw verlichting (relighting), windmolens en andere maatregelen waarvoor tot nu toe geen VIPA-subsidies beschikbaar waren. Alle REPowerEU-maatregelen moeten ten laatste tegen juni 2026 uitgevoerd zijn.

Uitvoeringsvoorwaarden

 • De energiebesparende maatrelen waarvoor u financiële ondersteuning vraagt, komen uit een energiescan of -audit;
 • Uw gebouw moet nog minstens 25 jaar in gebruik blijven;
 • De uitvoering van de gesubsidieerde maatregelen staat de uitvoering van toekomstige energiebesparende maatregelen niet in de weg;
 • Na de realisatie van een energiebesparende maatregel blijft uw gebouw steeds voldoen aan de erkennings- of vergunningsvoorwaarden;
 • U kunt geen REPowerEU-klimaatsubsidies aanvragen voor energiebesparende maatregelen waarvoor ook VIPA-investeringssubsidies werden toegekend;
 • Alle maatregelen waarvoor u REPowerEU-klimaatsubsidies krijgt, moeten uiterlijk op juni 2026 uitgevoerd zijn. Volg uw uitgevoerde maatregelen op in het digitaal platform Terra. Zo kunnen we een adequate monitoring van het effect op de energieverbruiken garanderen;
 • Als u als aanvrager een onderneming bent, ontvangt u in de beperkte procedure over een periode van 3 belastingjaren in België maximum 750.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

Uitgesloten: warmtekrachtkoppeling (WKK) en alle maatregelen op basis van fossiele brandstoffen komen niet in aanmerking voor REPowerEU-klimaatsubsidies.

OPGELET: specifieke REPowerEU-voorwaarden

 • De uitvoering van de maatregel(en) moet uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid zijn. Er kan geen verlenging van de uitvoeringstermijn worden toegestaan!
 • Communicatieverplichting:
  U gebruikt het logo ontwikkeld door de Europese Commissie als u in een communicatieactie verwijst naar de investering:
 • 'Do no significant Harm'-principe:
  Activiteiten die gefinancierd worden met EU-middelen moeten voldoen aan het 'Do no significant Harm'-principe. Dit betekent dat de investeringen geen significante schade mogen veroorzaken aan zes milieudoelstellingen en dit over de volledige levensduur van de investering.
 • Rapportageplicht:
  Om risico’s van dubbele financiering en belangenvermenging te voorkomen is VIPA verplicht controles uit te voeren op de gegevens van de eindontvanger (= uw organisatie), de eindbegunstigde (= de eindbeslisser in uw organisatie vb. bestuurder), de contractanten en subcontractanten.

Deze bijkomende voorwaarden zullen opgenomen worden in de engagementsverklaring die u bij de aanvraag tot klimaatinvesteringssubsidie in het kader van REPowerEU zal ondertekenen.

Hoe vraag ik REPowerEU-klimaatsubsidies aan?

 • Dien per energiescan of -audit uw aanvraag in via het digitaal platform TERRA.
 • Kies als type ondersteuning ‘Subsidies in het kader van REPowerEU’.
 • U hoeft alleen die maatregelen aan te vinken waarvoor u financiële ondersteuning wilt en krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van de mogelijke subsidies op de terugverdientijden.
 • U kunt geen maatregelen aanvinken waarvoor u gewone klimaatsubsidies heeft aangevraagd.
 • U kunt REPowerEU-klimaatsubsidies wél combineren met een aanvraag voor een renteloze energielening.

OPGELET:

Uw REPowerEU-klimaatsubsidies moeten aangevraagd zijn vóór de aanvraag van uw renteloze energielening.

Hoe krijg ik de REPowerEU-klimaatsubsidies uitbetaald?

OPGELET:

Uw eindfacturen voor de REPowerEU-klimaatsubsidies moeten binnen zijn vóór 30 mei 2026.

 1. U ontvangt van het VIPA een brief met de positieve of negatieve beslissing over uw aanvraag voor REPowerEU-klimaatsubsidies.
 2. Na ontvangst van de brief met de positieve beslissing bezorgt u het VIPA via klimaat.vipa@vlaanderen.be:
 • het ingevulde sjabloon ‘VKF Facturatie’, met daarbij per maatregel:
  • vermoedelijke startdatum van de werken;
  • vermoedelijke datum waarop u plant de 1e factuur te bezorgen.
 • bij aanvraag uitbetaling subsidies 1e schijf:
  • 1e factuur;
  • uw rekeningnummer: voor het rekeningnummer vult u een identificatieformulier in, zowel in excel-versie als in PDF-formaat (dit laatste ondertekend door 2 gemachtigden van uw voorziening);
  • startdatum van de werken: deze maakt u over met het sjabloon het sjabloon VKF Facturatie
 • bij aanvraag uitbetaling subsidie 2e schijf:
  ​! Deze aanvraag moet binnen zijn voor 30 mei 2026!
  • overige facturen en eindfactuur;
  • einddatum (< 30 mei 2026) van de werken via het sjabloon VKF Facturatie en vinkt u op TERRA de maatregel af als uitgevoerd
 • Vermeld steeds duidelijk het dossiernummer (VKF of VKE nummer) van de maatregel waarop voornoemde informatie en verantwoordingsstukken betrekking hebben. U vindt het dossiernummer op uw toekenningsbrief en in TERRA.

3. Tijdens de werkzaamheden en vanaf de oplevering moet u bepaalde stukken ter beschikking houden voor het VIPA. Op verzoek van het VIPA kunt u deze voorleggen. 

OPGELET:

Om risico’s van dubbele financiering en belangenvermenging te voorkomen is VIPA verplicht controles uit te voeren op de gegevens van de eindontvanger (= uw organisatie), de eindbegunstigde (= de eindbeslisser in uw organisatie vb. bestuurder), de contractanten en subcontractanten.

Hoeveel klimaatsubsidies kunt u krijgen?

SAMENVATTING MAXIMALE STEUNINTENSITEITEN

U kunt kiezen om uw klimaatsubsidies aan te vragen via de beperkte of de uitgebreide procedure. U kunt beide procedures ook combineren.

 • Beperkte procedure: klimaatsubsidies worden in het kader van de beperkte procedure toegekend op grond van de-minimisverordening voor diensten van algemeen economisch belang.
  • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt:
   • 60% van geraamde kostprijs (exclusief BTW) van energiebesparende maatregel
    EN
   • maximaal het bedrag nodig om terugverdientijd van energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar.
  • Maximum de-minimissteun per organisatie (KBO-nummer) over 3 jaar: 750.000 euro.
 • Uitgebreide procedure: klimaatsubsidies worden in het kader van de uitgebreide procedure toegekend op grond van de artikel 38 bis ('Investeringssteun voor energie-efficiëntiemaatregelen in gebouwen') van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
  • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt:
   • 30%, 40% of 50% van geraamde kostprijs (exclusief BTW) van energiebesparende maatregel voor twee of meerdere maatregelen en indien investering 20% primaire energie bespaart
           OF
           25%, 35% of 45% * van geraamde kostprijs (exclusief BTW) van energiebesparende maatregel voor één maatregel en indien investering 10% primaire energie bespaart. 
    * percentage wordt bepaald op basis van de grootte van de onderneming
       + 5% voor investeringen in steungebieden
       + 15% als de investering leidt tot een verbetering van de energie-efficiëntie van het gebouw van minimaal 40% primaire energie
    EN
   • maximaal het bedrag nodig om terugverdientijd van energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar.
  • Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer);
  • Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies voor 'uitgebreide procedure' toekent.

Samenvatting Art. 38 bis AGVV: maximale steunintensiteiten

  Grote onderneming Middelgrote onderneming Kleine onderneming
Basis      
Eén maatregel 25% 25% 25%
Pakket aan maatregelen 30% 30% 30%
Verhoging kmo - 10% 20%
Verhoging steungebied* 5% 5% 5%
Verhoging verbetering 40% 15% 15% 15%
Maximale steunintensiteit 50% 60% 70%

* In Limburg zijn dit: Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hechtel-Eksel, Heers, Hoeselt, Houthalen-
   Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maasmechelen, Oudsbergen, Pelt, Tessenderlo, Tongeren
   en Zutendaal. 
   In Oost-Vlaanderen zijn dit: Geraardsbergen, Ninove en Ronse.
   In West-Vlaanderen zijn dit: Diksmuide, Middelkerke en Oostende.

Welke beoordelingscriteria hanteert het VIPA om de aanvragen te evalueren?

Per oproep is er een budget beschikbaar. Aanvragen voor klimaatsubsidies worden geëvalueerd en gerangschikt op een aantal factoren.

Daarnaast worden er bonuspunten toegekend wanneer het gaat om een innoverende energiebesparende maatregel (+ 15 punten) en als de voorziening kan aantonen dat ze ook na de werken voldoet aan de richtnormen met betrekking tot binnenmilieu (+ 10 punten).

Concreet betekent dit dat hoe meer maatregelen met een hoge CO2-reductie je aanvraagt, hoe meer kans je hebt op klimaatsubsidies. De maatregelen met een grote CO2-reductie zijn maatregelen zoals dakisolatie, muurisolatie, schrijnwerkisolatie,...

De specifieke formule voor de weging van de aanvragen is terug te vinden in artikel 1 van het MB tot vaststelling van de formule:

Waar vind ik het regelgevend kader voor de klimaatsubsidies?

Deze vindt u op onze pagina Regelgeving Klimaat.

Heb je nog vragen?

Neem zeker eerst een kijkje in de rubriek 'Veelgestelde vragen'. Vind u daar uw antwoord niet, stuur dan uw vraag naar klimaat.vipa@vlaanderen.be.