Samenstelling aanvraag globale evaluatie van het gerealiseerde project na ingebruikname

De werken zijn allemaal definitief opgeleverd, of u bent nog in het proces van definitieve oplevering. Het kunstwerk is gerealiseerd. De eindafrekening is beschikbaar, de finale bouwkost kan vastgelegd worden op basis van de eindafrekening.

Nr Dossierstuk Meer info Naamgeving document
 

Een verslag met een overzicht van de wijze waarop de aanvrager tegemoetgekomen is aan de opmerkingen, vermeld bij het akkoord strategisch forfait, en over alle wijzigingen ten opzichte van het akkoord strategisch forfait, zowel op bouwfysisch, bouwtechnisch, conceptueel als functioneel vlak.

Alle type wijzigingen worden gemotiveerd.

Bij planwijzigingen, worden de plannen met aanduiding van de wijzigingen toegevoegd als bijlage aan het verslag, of wordt een extract van de plannen aan het verslag toegevoegd.
 
2 De eindafrekening

Een eindafrekening omvat;

 • de eindstaat van het project, per perceel en per onderdeel. De onderdelen zijn ruwbouw, technische uitrusting, afwerking en losse uitrusting en meubilering;
3 Definitief overzicht van de gunningen Een definitief overzicht van de gunningen, opgemaakt op basis van een model dat door het Fonds wordt ter beschikking gesteld
4 Definitief programma van eisen op het vlak van comfort en gebruik van energie, water en materialen

Dit is de uiteindelijke bevestiging van het geactualiseerd programma van eisen uit evaluatie 2. Mogelijke wijzigingen worden aangeduid en opgenomen in het verslag (stuk 1) met bijhorende motivatie voor die wijziging.

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk tot en met 31/08/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

5 Documenten ter staving van het duurzaam bouwen
 1. een actualisatie van de aanvinklijst duurzaam bouwen op basis van een model dat ter beschikking wordt gesteld door het Fonds;
 2. een akkoordbrief van de aanvrager waarbij hij stelt dat aan het programma van eisen werd voldaan, conform de minimumeisen van de minister, en waarbij hij stelt dat afdoende rekening werd gehouden met de vereisten en adviezen;
 3. studies of adviezen ter ondersteuning van de aangeduide criteria duurzaam bouwen, waaronder een document ter staving van de energieprestatieregelgeving (EPB).  

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijst in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk tot en met 31/08/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijst in:

+ eventuele studies en adviezen

6 Een definitief evaluatieformulier

Een evaluatie van het project, opgemaakt op basis van een model dat door het Fonds wordt ter beschikking gesteld

 • een kostenraming van het project, per kostensoort, per bed, plaats of eenheid, en ten minste opgedeeld in de volgende vier onderdelen: ruwbouw, technische uitrusting, afwerking, losse uitrusting en de meubilering, waarbij de raming altijd exclusief btw en algemene onkosten is:
 • de geraamde bouwkosten per m², per kostensoort en per bed, plaats of eenheid;
 • de bruto- en netto-oppervlakteoverzichten. De bruto-oppervlakteberekening betreft een overzicht van de bestaande en toekomstige functionele oppervlakte van de aanvrager. Het overzicht van de netto-oppervlakten betreft een lijst van de netto-oppervlakten van de functionele ruimten van het project;

Dossiers ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen in het eerste tabblad van dit document enkel de zorgvorm en kostensoort aan te duiden. Voor elke aangeduide kostensoort zal er een tabblad bouwkost verschijnen waarin de eindafrekening kan worden ingevuld. De tabbladen kunst en oppervlakte dienen niet ingevuld te worden indien deze niet gewijzigd zijn ten opzichte van het initieel akkoord.

7 Bewijs betaling kunstwerk Een bewijs van betaling van het kunstwerk of de kunstwerken in geval van toepassing van de regelgeving houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren;
 • 7. FactuurKunstwerk_Naam voorziening
8 Verklaring

Met het oog op de controle van de verwantschapsband, vermeld in artikel 3, 1e lid en artikel 4, als de aanvrager niet de eigenaar is van de grond of de houder van de zakelijke rechten op de grond waarop het project is gepland, en onverminderd de mogelijkheid van het Fonds om aanvullende gegevens op te vragen overeenkomstig artikel 4, §5 en §6:

 • de laatst goedgekeurde jaarrekening van de eigenaar van de grond of de houder van de zakelijke rechten op de grond, als die niet neergelegd hoeft te worden bij de Nationale Bank van België;
 • de laatst goedgekeurde jaarrekening van de bestuurders met rechtspersoonlijkheid in de raad van bestuur van de aanvrager, als die niet neergelegd hoeft te worden bij de Nationale Bank van België;
 • de laatst goedgekeurde jaarrekening van de bestuurders met rechtspersoonlijkheid in de raad van bestuur van de eigenaar van de grond of van de houder van de zakelijke rechten op de grond, als die niet neergelegd hoeft te worden bij de Nationale Bank van België;
 • een verklaring waarvan het origineel ondertekend is door de voltallige raad van bestuur van de eigenaar van de grond of van de houder van de zakelijke rechten op de grond enerzijds, en de aanvrager anderzijds, dat er geen ongeoorloofde verwantschapsband bestaat tussen de eigenaar van de grond of de houder van de zakelijke rechten op de grond en de aanvrager, vermeld in artikel 3, 1e lid  en artikel 4;
9 Zakelijk recht De authentieke akte waaruit blijkt dat de aanvrager over een genotsrecht beschikt als vermeld in artikel 3, eerste lid, van het procedurebesluit ziekenhuizen
 • 9. ZakelijkRecht_Naam voorziening
10 Het bewijs dat de integrale toegankelijkheid wordt gegarandeerd

Aantonen dat bij het ontwerp en de uitvoering werd rekening gehouden met het advies over de integrale toegankelijkheid verstrekt door Toegankelijk Vlaanderen:

 • Het advies van Toegankelijk Vlaanderen op de plannen
 • Nota met duiding welk gevolg werd gegeven aan de opmerkingen in het advies van Toegankelijk Vlaanderen
 • 10a. AdviesToegankelijkheid_Naam voorziening
 • 10b. NotaToegankelijkheid_Naam voorziening

De aanvrager houdt de volgende stukken ter beschikking:

1 De bestekken De bestekken van de verschillende percelen van de aanbestedingen van de werken en leveringen.
2 Het gunningsdossier per aanbesteding
 1. het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen;
 2. alle biedingen;
 3. de verslagen van de controle van de biedingen;
 4. de door de aanvrager gemotiveerde keuze van de aannemer of leverancier.
3

Het proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering

Voor de verschillende loten/percelen
4 De eindstaten per gunning  
5 De verbruiksgegevens van energie en water De verbruiksgegevens geven het energieverbruik per energiedrager weer op jaarbasis. Eventuele productiegegevens geven de energieproductie van elektriciteit weer op jaarbasis. Projecten met een oppervlakte groter dan 1000 m² maken daarenboven een onderscheid tussen de volgende energiestromen: productie van sanitair warm water, verwarming, koeling, ventilatie en een eventueel nog andere deelverbruiken. Ook het waterverbruik wordt in beeld gebracht op jaarbasis met hierin een onderscheid tussen leidingwater en hemelwater.

De aanvrager bezorgt in het jaar na de ingebruikname:

1 Project evaluatie

De evaluatie heeft minstens betrekking op:

 1. het bouwproces
 2. de kostprijsevolutie
 3. de gebruiksgegevens
 4. de gebruikerstevredenheid

Projectevaluatie