Strategisch forfait

Subsidie voor reconversie k-bedden

Projecten van ziekenhuizen waarvoor een planningsvergunning inzake reconversie naar k-plaatsen werd verleend conform artikel 5 van het 'BVR van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen in de gezondheidszorg en de omzendbrief van de Vlaamse minister van WVG van 18 februari 2016 betreffende mogelijkheden van reconversie naar verblijven voor adolescenten met sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid'

Subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving (enkel kinder- en jeugdpsychiatrie)

Aanvraag voor een vervreemding