De regelgeving relevant voor de algemene en universitaire ziekenhuizen, staat hieronder opgesomd.

Algemeen

(1) Het sectorbesluit verzorgingsvoorzieningen is – wat de ziekenhuizen betreft - enkel van toepassing voor:

  1. projecten van ziekenhuizen ter uitvoering van het BVR van 21 september 2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg;
  2. projecten van ziekenhuizen waarvoor een planningsvergunning inzake reconversie naar k-plaatsen werd verleend conform artikel 5 van het BVR van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen in de gezondheidszorg en de omzendbrief van de Vlaamse minister van WVG van 18 februari 2016 betreffende mogelijkheden van reconversie naar verblijven voor adolescenten met sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid.

Erkenning

Meer informatie over erkenningen en vergunningen voor de algemene en universitaire ziekenhuizen vindt u op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Duurzaamheid

Ministerieel besluit van 18 december 2009 over de VIPA-criteria duurzaamheid en de bijlage voor verzorgingsvoorzieningen

Kunstopdrachten