De regelgeving relevant voor de algemene en universitaire ziekenhuizen, vindt u hieronder.

Legende

  • BVR = besluit Vlaamse Regering
  • MB = ministerieel besluit
  • WVG = beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

VIPA-regelgeving

(1) Het sectorbesluit verzorgingsvoorzieningen is – wat de ziekenhuizen betreft - enkel van toepassing voor:

  1. projecten van ziekenhuizen ter uitvoering van het BVR van 21 september 2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg;
  2. projecten van ziekenhuizen waarvoor een planningsvergunning inzake reconversie naar k-plaatsen werd verleend conform artikel 5 van het BVR van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen in de gezondheidszorg en de omzendbrief van de Vlaamse minister van WVG van 18 februari 2016 betreffende mogelijkheden van reconversie naar verblijven voor adolescenten met sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid.

Kunstopdrachten

Brandveiligheid

Toegankelijkheid

Multifunctionele infrastructuur

Erkenningsregelgeving