Het zorgstrategisch plan vormt voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand de eerste fase uit de VIPA-procedure. Het plan omvat objectieve beoordelingscriteria op basis waarvan de Vlaamse overheid een uitspraak doet over de opportuniteit om te investeren in een bepaald bouwproject.
 
In dit plan formuleert de initiatiefnemer zijn langetermijnvisie met betrekking tot het geplande zorgaanbod in de regio en zijn geplande rol hierin. Deze visie en de daaruit voortvloeiende projecten gebeuren in overleg met de andere actoren in de regio. Ook omvat dit document een grondige SWOT-analyse van de eigen organisatie.
 
Het zorgstrategisch plan omvat nog geen architectenplan of een gedetailleerde raming van de investeringskosten. Dit gebeurt pas in een volgende fase.
 
In de VIPA-regelgeving is geen termijn bepaald voor de geldigheid van de goedkeuring van het zorgstrategisch plan. In principe blijft de goedkeuring dus onbeperkt geldig en dient het technisch-financieel plan niet onmiddellijk te worden ingediend. In het zorgstrategisch plan heeft de initiatiefnemer echter blijk moeten geven van een langetermijnvisie. Die lange termijn wordt bepaald op minstens 10 jaar.

De behandeling van de zorgstrategische plannen gebeurt door het functioneel Agentschap Jongerenwelzijn. Initiatiefnemers uit de sector van de bijzondere jeugdbijstand kunnen hun vragen over de opmaak en indiening van een zorgstrategisch plan richten aan het Agentschap Jongerenwelzijn.

U vindt op de website van het agentschap ook de nodige documenten om een aanvraag tot goedkeuring van een zorgstrategisch plan in te dienen.

Na de goedkeuring van het zorgstrategisch plan, kan de initiatiefnemer een aanvraag tot goedkeuring van het technisch-financieel plan en tot het verkrijgen van de subsidiebelofte indienen bij het VIPA.