1. Klassieke betoelaging

Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak.

Het VIPA komt tussen in de bouwkost voor een vast bedrag per m² dat overeenkomt met ongeveer 60% van de geraamde bouwkost. Het gaat om de kosten voor bouwen en eerste uitrusting bij het nieuw te bouwen, uitbreiden of verbouwen van gebouwen. Afhankelijk van de aard van de werken komt het VIPA forfaitair tussen in de bouwkost, of op basis van de goedgekeurde raming (en eindafrekening).

De aankoop van een gebouw, eventueel in combinatie met verbouwingen, kan ook gesubsidieerd worden. De aankoop van grond subsidieert het VIPA niet. Het VIPA subsidieert ook uitrusting en meubilering.

Bij uw aanvraagdossier voor VIPA-investeringssubsidies voegt u het BTW-attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

NOOT: Word je tijdens de bouwwerken voor je project geconfronteerd met archeologische opgravingswerken? Raadpleeg de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

De procedure voor 'de aanvraag tot goedkeuring van het masterplan en van de subsidiebelofte' bestaat uit volgende stappen:

 1. Zorgstrategie
 2. Voortraject
 3. Subsidieaanvraag en subsidiebelofte
 4. Start investering, subsidiebetalingen en evaluatie 2 en 3
 5. Waarborg (optioneel)

Hieronder wordt elke stap verder in detail uitgelegd. De nodige formulieren en documenten die u moet indienen, kan u steeds bij 'samenstelling dossier' vinden.

Als uw project een subsidiebelofte kreeg vóór 20/03/2016 moet u een andere procedure volgen.

Zorgstrategie

Het zorgstrategisch plan vormt voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand de eerste fase uit de VIPA-procedure.

Voortraject

Wilt u een VIPA-aanvraag opstarten? Stuur dan een e-mail naar bouwtechnischteam.vipa@vlaanderen.be met de vraag om een bouwtechnisch adviseur aan te duiden. Deze maakt een dossiernummer aan in eVIPA, het digitale VIPA-loket, en u ontvangt een e-mail met een link naar het dossiernummer.   

Daarna start het VIPA-voortraject met een aantal stappen. De verslaggeving van dit voortraject vormt een noodzakelijk dossierstuk van de subsidie-aanvraag.

Bent u nog niet vertrouwd met de subsidieprocedures van het VIPA? Vraag een administratieve begeleidingsvergadering aan via vipa@vlaanderen.be. U krijgt hier in groep, een algemene toelichting over de subsidieprocedure van het VIPA.  

Heeft u vragen over het financiële luik van uw project, contacteer dan onze financieel team.

Subsidieaanvraag en subsidiebelofte

Indienen aanvraag

U dient de aanvraag in via eVIPA, het digitaal loket van het VIPA.

Ontvankelijkheid

U krijgt steeds een ontvangstbewijs en zo snel mogelijk na ontvangst volgt een bericht van ontvankelijkheid. Als er stukken ontbreken, kan het dossier niet ontvankelijk worden verklaard en vragen wij de ontbrekende stukken op.

Evaluatie 1

De bouwtechnisch, functioneel en financieel adviseur maken de eerste evaluatie op en hebben hiervoor 120 dagen tijd. Als ze op basis van uw ingediende dossier vragen hebben, zullen zij u hiervoor contacteren.
 
De subsidieaanvraag met de 3 adviezen wordt geagendeerd op de coördinatiecommissie. De subsidieaanvraag met de positieve evaluatie van de coördinatiecommissie én met de stedenbouwkundige vergunning wordt voorgelegd aan de minister. De minister kan daarop de subsidiebelofte geven. Met het verlenen van de subsidiebelofte is er zekerheid over het subsidiebedrag voor uw infrastructuurproject. Op dat moment wordt het bedrag voor het project ook daadwerkelijk vastgelegd binnen het VIPA-budget. 

Uitzondering: Klassieke dossiers die ontvankelijk verklaard waren vóór 20/03/2016 kunnen een subsidiebelofte krijgen op basis van het stedenbouwkundig attest of de stedenbouwkundige vergunning, deel uitmakende van het dossier op het moment van de bevestiging van de ontvankelijkheid. Alternatieve dossiers die ingekanteld werden in de klassieke procedure kunnen een belofte krijgen mits toevoeging van een geldig stedenbouwkundig attest of vergunning. 

Als er een aanvraag met autofinanciering werd ingediend, kan na de positieve evaluatie van de coördinatiecommissie en formele berichtgeving daarover, het aanvangsbevel voor de werken worden gegeven, kan de aankoop gebeuren of de bestelling voor uitrusting en meubilering worden geplaatst.

Geldigheid van de subsidiebelofte en wijzigingen aan de subsidiebelofte

De subsidiebelofte is twee jaar geldig. Binnen die termijn dient het bevel van aanvang tot de werken gegeven te worden, de aankoopakte worden verleden of de bestelling (voor louter uitrusting en meubilering) worden geplaatst. De geldigheidstermijn van de subsidiebelofte kan, op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, door de minister worden verlengd in geval van overmacht.

Uiterlijk 90 kalenderdagen voor het bevel tot aanvang van de werken die betrekking hebben op het project, kan een wijziging van de subsidiebelofte aangevraagd worden. Die aanvraag tot wijziging wordt omstandig gemotiveerd en bevat de stukken die gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag van de oorspronkelijke subsidiebelofte. 

In het geval van verbouwing, wordt de subsidiebelofte op basis van de raming berekend en bijgesteld op basis van de eindafrekening. Als de overschrijding van het bedrag van de oorspronkelijke subsidiebelofte meer dan 10% bedraagt van het bedrag van de oorspronkelijke subsidiebelofte, wordt de gewijzigde subsidiebelofte opnieuw voorgelegd voor advies aan de coördinatiecommissie.

Als de overschrijding van het bedrag van de oorspronkelijke subsidiebelofte kleiner is dan of gelijk is aan 10% van het bedrag van de oorspronkelijke subsidiebelofte, wordt het ontwerp van beslissing over de gewijzigde subsidiebelofte opgemaakt door het VIPA en ter beslissing voorgelegd aan de minister.

Start investering, subsidiebetalingen en evaluatie 2 en 3

Na het krijgen van de subsidiebelofte kan het bevel van aanvang van de werken worden gegeven of kan de aankoopakte worden verleden of de bestelling (voor enkel uitrusting en meubilair) worden geplaatst. Een kopie van het aanvangsbevel, de akte of de bestelling moet onmiddellijk aan VIPA worden bezorgd. Die datum is van belang voor de geldigheidstermijn van de subsidiebelofte en voor de indexering van het subsidiebedrag met de bouwindex.
 
De subsidie voor een aankoop wordt betaald bij het voorleggen van de authentieke akte en de kostennota van de notaris.

De subsidie voor enkel uitrusting en meubilering wordt betaald na de goedkeuring van de leveringen door VIPA en na het indienen van het proces-verbaal van voorlopige oplevering en de eindafrekening.

De subsidie voor werken wordt in 5 schijven betaald. Voor iedere schijf wordt een aparte aanvraag ingediend. De betalingen gebeuren naarmate de werken vorderen. De vordering van de werken wordt als volgt bepaald:

 • Bedrag berekend bouwplafond = 10/6*investeringssubsidie, wordt vastgesteld door de coördinatiecommissie (= evaluatie 1).
 • De som van de ingediende facturen wordt vergeleken met het berekend bouwplafond.
Schijf 1 ​ Eerste factuur
Indienen:
- factuur
- overzicht van de gunningen 
Betaling van 25% van de investeringssubsidie Ga naar 'samenstelling dossier'
Schijf 2 Werken zijn 50% gevorderd = de som van de facturen bedraagt 50% van het berekend bouwplafond.

Indienen:
- facturen
- update van de gunningen 
- aanvraag evaluatie 2
Betaling van 25% van de investeringssubsidie​ Evaluatie 2 wordt aangevraagd, betaling kan doorgaan​
Schijf 3 Werken zijn 75% gevorderd = de som van de facturen bedraagt 75% van het berekend bouwplafond.

Indienen:
- facturen
- update van de gunningen 
Betaling van 25% van de investeringssubsidie Betaling kan doorgaan​
Schijf 4 Ingebruikname Betaling van 15% van de investeringssubsidie Uitbetaling voorwaardelijk​ i.f.v. positieve evaluatie 2​
Schijf 5 Ten vroegste 1 jaar na ingebruikname aanvragen 5e schijf.

Indienen:
- aanvraag evaluatie 3
- facturen
- eindstaten
Betaling van 10% van de investeringssubsidie. 

Behalve bij verbouwing: subsidie wordt bijgesteld op basis van de eindafrekening​
Evaluatie 3 wordt aangevraagd; uitbetaling voorwaardelijk i.f.v. positieve evaluatie 3

Evaluatie 2: tijdens de werken 

Het tweede evaluatiemoment is voorzien tijdens de werken om een stand van zaken van de voortgang van het project op te maken. De aanvraag voor de tweede evaluatie gebeurt samen met de aanvraag voor de tweede betalingsschijf. Een evaluatie kan samen gaan met een visitatie op een moment dat de werf al goed gevorderd is. De evaluatie wil de conformiteit met de subsidiebelofte vaststellen, en omvat tevens een controle op de principes van de wetgeving overheidsopdrachten.

Samenstelling aanvraag evaluatie 2

Een positieve evaluatie 2 is een voorwaarde voor de betaling van de vierde schijf bij ingebruikname.

Evaluatie 3: de eindevaluatie

Dit evaluatiemoment komt ten vroegste 1 jaar na de ingebruikname van het gebouw. De datum van ingebruikname moet worden gemeld aan het VIPA en ten vroegste 1 jaar nadien kan evaluatie 3 worden aangevraagd.

 • De werken zijn allemaal definitief opgeleverd, of u bent nog in het proces van definitieve oplevering;
 • Het kunstwerk is gerealiseerd;
 • De eindafrekening is beschikbaar, de finale bouwkost kan vastgesteld worden op basis van de eindafrekening. 

Samenstelling aanvraag evaluatie 3

Een positieve evaluatie 3 is een voorwaarde voor de betaling van de vijfde en laatste schijf.

VIPA-waarborg

Er kan maximaal een bedrag van 2/3 van de subsidiebelofte als lening worden gewaarborgd.

2. VIPA-subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving

 1. Wat?
 2. Voor wie?
 3. Welke maatregelen?
 4. Hoeveel subsidies?
 5. Procedure?
 6. Regelgeving
 7. Heeft u nog vragen?

Wat?

VIPA-subsidies voor projecten met preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving.  

Voor wie?

Voorzieningen met een verblijfsfunctie in de volgende sectoren (met uitzondering van geïnterneerden, altijd minderjarigen):​

 • Jeugdhulp: verblijf en beveiligd verblijf, centra voor integrale gezinszorg en de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra​
 • Personen met een handicap: multifunctionele centra, Forensische VAPH-units en vergunde zorgaanbieders met directe financiering voor geïnterneerden​
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie: forensische K- bedden, K- bedden en de (semi)residentiële revalidatiecentra voor kinderen en jongeren met een ernstige medisch-psychologische aandoening en de residentiële revalidatiecentra voor minderjarige verslaafden

Welke maatregelen?

De maatregelen moeten gerichte aanpassingen aan de infrastructuur betreffen ter preventie van agressie. Dit kan zowel in bestaande gebouwen als in de buitenomgeving. De maatregelen moeten een sterke en éénduidige vertaling zijn van de werking rond preventie van agressie en aangepast zijn aan de beoogde doelgroep.

De volgende groepen van maatregelen komen in aanmerking:

1. Aangepaste inrichting van de buitenomgeving: sportvelden, buitenspeeltoestellen en buitenrustruimte

De buitenrustruimte is een buitenomgeving waar mensen tot rust kunnen komen door natuurbeleving en waar dit een preventief effect kan hebben op agressie. Een gediversifieerde groene buitenruimte heeft een positief effect op het welbevinden. Meer info hierover vindt u op onze website. Neem hiervoor ook contact op met onze collega's van Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap.

Projecten die hieronder kunnen vallen zijn bijvoorbeeld:

 • de aanleg van een natuurlijke, therapeutische tuin (aanplanten van (fruit)bomen/planten, vergroening van de site, aanleg van verschillende ondergronden (materiaal en hoogtes), …)
 • een natuurlijke (begroeide) site-omsluiting in plaats van een draadomheining
 • aanleg van buitenplekken om tot rust te komen (bijvoorbeeld een moestuin, natuurlijke terugtrekplekken, blotevoetenpad, waterelementen, hangmat, (beschutte) rustplekken, vuurplaatsen, cacoons, dierenverblijven, …)

De volgende projecten zijn niet subsidiabel: algemene buitenaanleg zoals wegenis/ poorten/verhardingen voor (dienst)voertuigen en brandweer, parkeerplaatsen en dergelijke. Kunstgras kunnen we in kader van hittepreventie (hitte-eiland effect), duurzaamheid en welzijn niet subsidiëren. Creëren van een nieuwe binnenruimte (bv. via modulaire bouw in de tuin) valt hier niet onder.

2. Aangepaste binneninrichting van de bestaande infrastructuur

 • punctuele herinrichting of aanpassing van bestaande kamers of gemeenschappelijke ruimten: prikkelarme, veilige ruimtes en maatregelen om een ouder mee te laten overnachten
 • installatie van zorgtechnologie: camera’s, alarmsystemen, oproepsystemen, deursystemen, …
 • specifieke inrichtingsruimten (bvb. ontspannings-, rust-, afzonderingsruimte, comfortrooms, …) inrichten, herinrichten of uitrusten i.f.v. preventie van agressie of vrijheidsbeperking of ter uitvoering van veilige vrijheidsbeperking

Voor bestaande gebouwen kan je voor alle types van maatregelen subsidies aanvragen (buitenomgeving en binneninrichting).

Voor geplande nieuwbouw en uitbreidingsprojecten kan je voor geen enkele maatregel van binneninrichting subsidies aanvragen. We veronderstellen immers dat je als bouwheer de nodige maatregelen m.b.t. de gebouwen ter preventie van agressie meeneemt in een nieuwbouw- of uitbreidingsproject.

Indien een uitbreiding, nieuwbouw of een zeer grondige verbouwing nodig is, zijn er de bestaande VIPA-kanalen voor verbouwing of vervangingsnieuwbouw en niet deze gerichte subsidiëring.

Hoeveel subsidies?

De investeringssubsidie bedraagt 75% van de kostenraming (excl. BTW) van het project.  Het maximale bedrag van de investeringssubsidie per voorziening is vastgesteld op:

 • 175.000 euro voor voorzieningen met een verblijfscapaciteit van minder dan 50 personen
 • 175.000 euro vermeerderd met 2.500 euro per extra verblijfsplaats voor voorzieningen met een verblijfscapaciteit van 50 personen of meer

Dit maximale bedrag wordt 10% hoger als de voorziening voor de voorgenome preventieve infrastructurele maatregelen één of meer ontwerpstudies van een onafhankelijk studiebureau kan voorleggen. De kosten van de BTW worden niet gesubsidieerd.  Bij de eindafrekening passen we het subsidiebedrag aan als de gemaakte kosten lager liggen dan voorzien. Bouwplaatsvoorzieningen (tijdelijke constructies, kranen, containers, ...) en aannemingsmodaliteiten (burgerlijke aansprakelijkheid, plaatsbeschrijvingen, opmaken offertes, ...) komen, naar analogie met de klassieke VIPA-betoelaging, niet in aanmerking voor subsidies voor agressie.

Procedure

Hoe aanvragen?

Na een projectoproep van het VIPA kunt u investeringssubsidies aanvragen. U dient uw aanvraag, samen met uw visienota en de bijhorende bijlagen, digitaal in op vipa@vlaanderen.be.  Klik in beide documenten altijd op 'inhoud inschakelen' om de macro's in het document te doen werken. U kunt deze aanvraag ook gezamenlijk indienen voor een gemeenschappelijk project met verschillende voorzieningen. In dat geval wijst u één van de aanvragers aan als hoofdaanvrager en sluit u onderling een samenwerkingsovereenkomst. 

Binnen de 30 dagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van het VIPA een ontvangstbewijs met de vermelding of uw aanvraag ontvankelijk is of niet. Indien niet, dan vraagt het VIPA u de ontbrekende documenten alsnog te bezorgen. De adviseurs van het VIPA en van de functionele entiteiten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) kunnen nog bijkomende informatie vragen.

Beoordelingscommissie

Het VIPA legt de ontvankelijke aanvraagdossiers voor aan de beoordelingscommissie. Deze beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het VIPA en van de functionele WVG-agentschappen. Ze komt ten laatste 2 maanden na de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen een eerste keer samen.

De beoordelingscommissie toetst de aanvragen aan de volgende beoordelingscriteria:

 • de functionele aspecten: de manier waarop het project past in het beleid en de visie van de aanvrager;
 • de kwaliteit van het project betreffende het preventieve karakter van de voorgestelde maatregelen, de meerwaarde voor de gebruikers en de doelgerichtheid;
 • de kwaliteit van de uitwerking van het project, onder meer op het vlak van comfort, privacy, veiligheid, huiselijkheid, duurzaamheid, vernieuwend karakter en kostenraming;
 • de procesmatige aanpak, onder meer op het vlak van gedragenheid van het project, betrokkenheid van gebruikers, multidisciplinaire aanpak en eventuele samenwerkingsverbanden.

Realisatietermijn

De aanvrager voltooit het project binnen 2 jaar nadat hij de beslissing tot toekenning van de investeringssubsidie heeft ontvangen en hij meldt de datum van voltooiing aan het VIPA. Als het project niet binnen de 2 jaar voltooid is, vervalt deze subsidie. In geval van overmacht kan de aanvrager een verlenging van de termijn aanvragen.

Betaling

De uitbetaling van de subsidies kan gebeuren als de aanvrager alle facturen van het project of een deelproject heeft ontvangen.

De aanvraag tot uitbetaling bevat de volgende stukken:

 • een overzicht van de gemaakte kosten, met in voorkomend geval een verschil van de effectieve kosten en de kostenraming uit het aanvraagdossier;
 • alle facturen;
 • een verslag, onder meer aan de hand van beeldmateriaal van het gerealiseerde project.  Als er wijzigingen zijn, bevat het verslag hier ook een beknopt overzicht van;
 • één of meerdere ontwerpstudies, ingeval van bijkomende subsidies voor ontwerpkosten;
 • een zelfevaluatie van het project via een survey:

Als het eindbedrag van de gemaakte kosten lager is dan de kostenraming uit de aanvraag, wordt het subsidiebedrag aangepast aan de uiteindelijk gemaakte kosten.

Regelgeving

 • BVR van 30/11/2018 over ‘Subsidiëring van projecten voor preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ (gecoördineerde tekstinfo - nota Vlaamse Regering)

Heeft u nog vragen?

 • Heeft u algemene vragen of vragen over de procedure? Neem dan contact op met vipa@vlaanderen.be
 • Wilt u een succesvol agressiebeleid voeren in uw organisatie? Vind ideeën op www.icoba.be.

3. Klimaatsubsidies

U komt als zorgvoorziening in aanmerking voor klimaatsubsidies als u voor uw gebouwen een energiescan heeft laten uitvoeren. U kunt deze klimaatsubsidies gebruiken om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren of om een energieprestatiecontract te laten opmaken. Het VIPA voorziet deze subsidies om samen met u tot een energie-efficiënt gebouwenpark te komen en om zo de toekomstige energiekost te reduceren. 

Meer info over deze klimaatsubsidies vindt u in de rubriek Klimaatsubsidies van deze website.