Deel 1: Aanvraag tot het verkrijgen van een principieel akkoord inzake de investeringswaarborg

 • Deze aanvraag kan door de aanvrager ten vroegste ingediend worden op het moment van de aanvraag tot het verkrijgen van een subsidiebeslissing.
 • De aanvraag wordt gericht aan het VIPA (aangetekend of afgegeven tegen ontvangstbewijs).
 • Nadat het dossier ontvankelijk is verklaard, wordt het onderzocht door de financieel analist van het VIPA die nagaat of de instelling over voldoende financiële middelen beschikt om de aangegane leningen af te betalen. Hierbij kan de financieel analist bijkomende informatie opvragen bij de instelling.
 • Op basis van het advies van de financieel analist, dat binnen de 60 dagen na ontvankelijkheid uitgebracht wordt, beslist het VIPA over het verlenen van een principieel akkoord inzake de investeringswaarborg. De aanvrager wordt per aangetekende brief in kennis gesteld van de beslissing.
 • Een principieel akkoord inzake de investeringswaarborg houdt in dat het project van de initiatiefnemer in principe in aanmerking komt voor een investeringswaarborg. In een volgende stap kan de aanvrager een aanvraag tot het verlenen van de investeringswaarborg opstarten.

Deel 2: Aanvraag tot het verlenen van de investeringswaarborg

 • Na de ontvangst van het principieel akkoord inzake de investeringswaarborg kan de aanvrager een aanvraag indienen tot het verlenen van de investeringswaarborg voor de uitvoering van zijn project.
 • Ook deze aanvraag wordt gericht aan het VIPA.
 • Nadat het dossier ontvankelijk is verklaard, wordt het onderzocht door de financieel analist van het VIPA die nagaat of uit het geactualiseerde financieel plan blijkt of de leningen terugbetaald kunnen worden. Hierbij kan de financieel analist de instelling om bijkomende informatie vragen of hem bijkomende voorwaarden opleggen opdat het VIPA de waarborg verstrekt.
 • Op basis van het advies van de financieel analist, dat binnen de 30 dagen na ontvankelijkheid uitgebracht wordt, beslist het VIPA over het verlenen van de investeringswaarborg.
 • Als de investeringswaarborg wordt toegekend, wordt het waarborgdocument mee ondertekend door het VIPA. Dit waarborgdocument is hetzij een leningscontract, hetzij een afzonderlijke waarborgovereenkomst in geval de wetgeving overheidsopdrachten dient gevolgd te worden.
 • Eens een investeringswaarborg is verleend, moet de aanvrager na de voltooiing van het project of van de projectfase, de definitieve afbetalingskalender aan het VIPA bezorgen. 

Indien de periode tussen het principieel akkoord inzake waarborg en de aanvraag tot het verlenen van de waarborg minder dan 6 maanden bedraagt, dan kunnen beide stappen (deel 1 en deel 2) in één aanvraag gebeuren.