Meer info Naamgeving document
1 Identificatieformulier Ingevuld formulier ondertekend bezorgen
 • 1.Identificatieformulier_Naam voorziening

AZ - PZ - RZ - UZ

2 Ondertekende notulen de ondertekende notulen van de vergadering van de bevoegde organen van de aanvrager met de beslissing om het masterplan goed te keuren en in te dienen;
 
 • 2.Formele aanvraag_Naam voorziening
3 Zakelijk recht

Een bewijs dat de aanvrager over een genotsrecht beschikt of zal beschikken als vermeld in artikel 12 van het decreet van 23 februari 1994;

Een kopie van de authentieke akte waaruit blijkt dat de aanvrager beschikt over een genotsrecht op het project, waarvoor de aanvraag van een akkoord infrastructuurforfait wordt ingediend.

Desgevallend een kopie van het door alle partijen ondertekend onderhands contract waarin het genotsrecht wordt overeengekomen.

Dit zakelijk recht of desgevallend genotsrecht bedraagt voor de onroerende goederen in elk geval minstens vijfentwintig jaar en voor de roerende goederen in elk geval minstens vijf jaar.

 • 3.Zakelijkrecht_Naam voorziening
4 Beschrijving bestaande infrastructuur

Een evaluatie van de bestaande infrastructuur van de aanvrager, met duiding van de voorgeschiedenis, het bouwkundig concept, de eventuele erfgoedwaarde, de functionaliteit, de leefbaarheid en de energie-efficiëntie.

De voor- en nadelen worden eventueel geïllustreerd met foto's en schetsen van de huidige infrastructuur met als doel de nood aan het huidige project aan te tonen.
 
5 Conceptnota masterplan

Een conceptnota van het masterplan wat inhoudt:

a) een beschrijving van de totaliteit van de geplande investeringen voor de komende tien jaar, met daarbij:

 • de visie op de zorginfrastructuur met omschrijving van de doelgroep(en) en capaciteit(en)
 • eventueel een opdeling in projecten en fasering, de uitvoeringstermijnen en geraamde investeringsbijdragen

b) op niveau van de site(s): globale schetsen, waarop te zien zijn:

 • de inplanting en zoneringsplannen van terreinen, gebouwen en parkings;
 • de ligging van de verschillende diensten van de voorziening, en de onderlinge samenhang tussen de diensten;
 • een analyse van de bewoners, bezoekers-, personeels- en goederenstromen
6 Verslaggeving betreffende het voortraject

Een verslag van het voortraject dat de aanvrager doorlopen heeft met daarin al de volgende elementen:

a) een overzicht van het gevolg dat is gegeven aan de opmerkingen uit de voorafgaande besprekingen met het Fonds en de functioneel bevoegde administratie;

b) een verslag van de besprekingen over het masterplan en het project met de interne belanghebbenden van de aanvrager, zoals personeel en bewoners;
 
 • 6.verslag-voortraject_Naam voorziening
7 Conceptnota project Een conceptnota met het functioneel en architecturaal concept van het project.

Een conceptnota bevat een beschrijving van het architecturaal en functioneel concept, onder meer inzake toegang en circulatie, functionele opdelingen, publiek-privaat, flexibiliteit van het concept, mogelijke uitbreidingsmogelijkheden, fasering van de werken;
 
8 Plannen project

De plannen van het project:

 1. een inplantingsplan op schaal 1/500;
 2. grondplannen op schaal 1/100, bij een verbouwing wordt een plan toegevoegd met aanduiding van de werken van de verbouwing ten opzichte van de bestaande situatie;
 3. gevels en sneden;
 4. een detailplan van elke typekamer;
 • 8.plannen_Naam voorziening (aanleveren in pdf-formaat, papierenversie af te toetsen met bouwtechnisch adviseur)
9 Initieel programma van eisen Het initieel programma van eisen op het vlak van comfort en gebruik van energie, water en materialen, en de conceptnota met de bouwfysische en bouwtechnische opvattingen.

Een programma van eisen is een basisdocument waarin de projectgebonden doelstellingen en prestatie-eisen op het vlak van comfort en gebruik van energie, water en materialen worden bepaald. Per type van lokaal worden de objectief evalueerbare comfortgrenswaarden en specifieke technische eisen vermeld. De minister bepaalt de minimumeisen en de voorwaarden op het vlak van comfort en gebruik van energie, water en materialen;

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossiers ontvankelijk tot en met 31/08/2021 dienen onderstaande versie van het PVE in:

10 Documenten ter staving van het duurzaam bouwen

Documenten ter staving van het duurzaam bouwen:

a) een aanvinklijst duurzaam bouwen op basis van een model dat ter beschikking wordt gesteld door het Fonds;

b) studies of adviezen ter ondersteuning van de aangeduide criteria duurzaamheid.

Dossiers ontvankelijk vanaf 1/09/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijst in:

U kunt het PVE en de aanvinklijst aan elkaar koppelen (zie instructies in documenten PVE en aanvinklijst).

Dossier ontvankelijk t.e.m. 31/08/2021 dienen onderstaande versie van de aanvinklijsten in:

11 Advies brandweer Een advies van de bevoegde brandweerdienst of een verslag van de bespreking met de bevoegde brandweerdienst, dat door de aanvrager werd ondertekend en dat ter kennisgeving werd bezorgd aan de bevoegde brandweerdienst.
 
 • 11.Brandweeradvies_Naam voorziening
12 Een evaluatieformulier
 
 1. een kostenraming van het project, per kostensoort, per bed, plaats of eenheid, en ten minste opgedeeld in de volgende vier onderdelen: ruwbouw, technische uitrusting, afwerking, losse uitrusting en de meubilering, waarbij de raming altijd exclusief btw en algemene onkosten is
 2. de geraamde bouwkosten per m², per kostensoort en per bed, plaats of eenheid
13 Oppervlakte-overzichten
 

De bruto en netto oppervlakte-overzichten.

 • de bruto-oppervlakteberekening betreft een overzicht van de bestaande en toekomstige functionele oppervlakte van de aanvrager.
 • het overzicht van de netto-oppervlakten betreft een lijst van de netto-oppervlakten van de functionele ruimten van het project.
14 Financieel plan

Een financieel plan voor de bedoelde investeringen, gedetailleerd voor het project, vergezeld van de balans, de exploitatierekening en de winst-en-verliesrekening;

De aanvrager toont aan dat hij financieel in staat is de investering te dragen tijdens de bouwperiode zonder de continuïteit van de zorgverlening in gevaar te brengen.

Bij een project met volledige autofinanciering zonder voorafgaand akkoord infrastructuurforfait, de gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager beschikt over de nodige financiële middelen die vereist zijn voor de volledige autofinanciering van het project.

 

 

Belangrijke opmerkingen:

 • Het toegankelijkheidsadvies is geen ontvankelijkheidsvoorwaarde, maar het advies is echter wel noodzakelijk om voor een akkoord strategisch forfait in aanmerking te komen en moet aan het aanvraagdossier toegevoegd worden.
 • Om een akkoord strategisch forfait te bekomen, moet de voorziening het VIPA geen omgevingsvergunning of -attest bezorgen. Zij bezorgt het VIPA deze omgevingsvergunning uiterlijk van zodra het bevel van aanvang is gegeven.