Organisaties

Wat zijn verenigingen waar armen het woord nemen?

Participatie staat centraal in het armoededecreet. Om die participatie te bereiken, voorziet het decreet in de erkenning en subsidiëring van verenigingen waar armen het woord nemen. Dit zijn vzw's die zes soorten activiteiten organiseren:

 1. armen blijven zoeken;
 2. armen samenbrengen in groep;
 3. armen het woord geven;
 4. werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen;
 5. werken aan maatschappelijke structuren;
 6. vormingsactiviteiten en de dialoog organiseren.

Meer informatie vindt u op de website van Welzijn en Samenleving.

Wat wordt geïnspecteerd door Zorginspectie?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de werking het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving waaraan de diensten zich moeten houden.

Zorginspectie kijkt verschillende aspecten na bij verenigingen waar armen het woord nemen:

 • hoe de vereniging zich organiseert op het vlak van beroepskrachten en vrijwilligers, aansturing, infrastructuur en accommodatie, kwaliteitszorg en administratie;
 • hoe en met wie de vereniging vorm geeft aan de 6 wettelijke criteria.

De inspectievaststellingen worden weergegeven in een verslag.

Hoe inspecteert Zorginspectie?

Een erkenning als vereniging waar armen het woord geven wordt toegekend voor onbepaalde duur. Zij bezorgen jaarlijks een werkingsverslag aan de Afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Inspecties worden georganiseerd:

 • bij aanvraag van een nieuwe erkenning;
 • wanneer Welzijn en Samenleving of Zorginspectie inschat dat een opvolginspectie een meerwaarde kan bieden;
 • bij klachten en of ernstige gebeurtenissen.

De inspecteur toetst de organisatie en de werking van de vereniging door medewerker(s) te bevragen, door documenten in te kijken, door lokalen te bezoeken en indien mogelijk ook te praten met mensen in armoede of vrijwilligers.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

 • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de vereniging voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving;
 • via dit verslag de vereniging schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en de beoordeling;
 • rapporteren aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
 • informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen.

Zorginspectie moedigt de verenigingen aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de vereniging het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde vereniging de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze afdeling staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag. Ze beslist ook wat er met de erkenning gebeurt op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier.